Οάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων εταφορών

Έργα οδοοιίας

 

α/α

Οάδα και

κατηγορία κατά

ΟΜΟΕ ΛΚΟ(i)

 

Χαρακτηρισός

 

Υοκατηγορία Α1

 

Υοκατηγορία Α2

 

Κατηγορία B

 

Παρατηρήσεις

 

1

 

ΑΙ

 

Αυτοκινητόδροος

 

Το σύνολο

 

 

Συεριλαβάνονται τα συνοδά έργα

(.χ. σταθοί διοδίων ή εξυηρέτησης

αυτοκινητιστών, κέντρα ελέγχου ή

συντήρησης κ.λ.)

 

2

 

Οδός ταχείας κυκλοφορίας

 

Το σύνολο

 

 

 

3

 

Α II

 

Οδός εταξύ νοών/εαρχιών ε Λ4

 

Το σύνολο

 

 

Λ: αριθός λωρίδων κυκλοφορίας(ii)

M: ήκος εντός εριοχής δικτύου

Natura 2000

 

4

 

Οδός εταξύ νοών/εαρχιών ε Λ<4

 

Μ500 m

 

Μ<500 m

 

5

Α III

Οδός εταξύ εαρχιών/οικισών

 

Το σύνολο

 

 

6

 

Α IV

Οδός εταξύ ικρών οικισών

 

Το σύνολο

 

 

 

7

 

Συλλεκτήρια οδός

 

Σε εριοχές δικτύου

Natura 2000

Εκτός εριοχών

δικτύου Natura 2000

 

 

8

 

Α V

 

ευτερεύουσα οδός

 

Σε εριοχές δικτύου

Natura 2000

Εκτός εριοχών

δικτύου Natura 2000

 

9

Αγροτική οδός

 

 

Το σύνολο

 

10

 

AVI

Τριτεύουσα οδός

 

 

Το σύνολο

 

11

ασική οδός

 

 

Το σύνολο

 

 

 

(i)       Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων, τεύχος 1: Λειτουργική Κατάταξη Οδικού ικτύου, όως εγκρίθηκαν ε την αόφαση ΜΕΟ/α/ο/987/11.5.2001 και εκάστοτε ισχύουν. Στις κατηγορίες

του αρόντος ίνακα κατατάσσονται τα έργα ου κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟ ανήκουν στις οάδες Α, Β, Γ και . Οδοί των κατηγοριών V, EV και EVI, καθώς και εζόδροοι και

οδηλατόδροοι στους οοίους δεν είναι εφικτή η εξυηρέτηση τετράτροχων ηχανοκίνητων οχηάτων, δεν κατατάσσονται στον αρόντα ίνακα και ως εκ τούτου δεν υόκεινται σε

υοχρέωση εριβαλλοντικής αδειοδότησης.

(ii)      Κύριες λωρίδες κυκλοφορίας της τυικής διατοής, κατά τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων, τεύχος 2: ιατοές (όως εγκρίθηκαν ε την ίδια ως άνω αόφαση). εν

ροσετρούνται οι λωρίδες έκτακτης ανάγκης, ολλαλών χρήσεων, καθοδήγησης, στροφών, βραδυορείας κ.λ.

 

 

 

 

 


 

Οάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων εταφορών

Έργα οδοοιίας

 

α/α

Οάδα και

κατηγορία κατά

ΟΜΟΕ ΛΚΟ

 

Χαρακτηρισός

 

Υοκατηγορία Α1

 

Υοκατηγορία Α2

 

Κατηγορία B

 

Παρατηρήσεις

12

Β I

Αστικός αυτοκινητόδροος

Το σύνολο

 

 

 

13

Β II

Αστική οδός ταχείας κυκλοφορίας

Λ4

Λ<4

 

Λ: αριθός λωρίδων κυκλοφορίας

14

Β III

Αστική αρτηρία

 

Το σύνολο

 

 

15

Β IV

Κύρια συλλεκτήρια οδός

 

 

Το σύνολο

 

16

Γ III

Αστική αρτηρία

 

Το σύνολο

 

Λ: αριθός λωρίδων κυκλοφορίας

17

Γ IV

Κύρια συλλεκτήρια οδός

 

Το σύνολο

 

 

18

IV

Συλλεκτήρια οδός

 

 

Το σύνολο

 

 

19

Εκσυγχρονισός, εέκταση, βελτίωση ή τροοοίηση

υφιστάενων έργων οδοοιίας

Ο φορέας του έργου ροβαίνει σε κατάταξή του βάσει ΟΜΟΕ-ΛΚΟ, το αοτέλεσα της οοίας χρησιοοιείται για

την κατάταξη στις αραάνω κατηγορίες του αρόντος ίνακα.

Έργα σταθερής τροχιάς

α/α

Είδος έργου

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

 

20

 

Σιδηρόδροοι υεραστικού ή ροαστιακού χαρακτήρα

 

Το σύνολο

 

 

Συεριλαβάνονται οι υοστηρικτικές

εγκαταστάσεις (ααξοστάσια, σταθοί

διαλογής, τερατικοί σταθοί, τεχνικές

βάσεις, συνοριακοί σταθοί κ.ά.)

 

21

 

Μητροολιτικοί σιδηρόδροοι (Μετρό)

 

Το σύνολο

 

 

 

22

 

Τροχιόδροοι (Τρα)

Εντός νοών Αττικής και

Θεσσαλονίκης

Εκτός νοών Αττικής και

Θεσσαλονίκης

 

 

 

23

Κρεαστοί ή σχοινιοκίνητοι σιδηρόδροοι (τελεφερίκ) και

αρεφερή έσα για τη εταφορά αοκλειστικά ή κυρίως

ειβατών

 

 

Το σύνολο

 

 

 

Έργα εναέριων εταφορών

α/α

Είδος έργου

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

24

Αερολιένες εορικής και ειβατικής κίνησης

Το σύνολο

 

 

 

 

25

 

Αεροδρόια σε υδάτινες ειφάνειες

 

 

Το σύνολο

 

εν εριλαβάνονται τα υδατοδρόια εντός

λιένων, τα οοία εξετάζονται ως έρος του

συνολικού λιενικού έργου

26

Αεροδρόια αοκλειστικής χρήσης αερολεσχών

 

Το σύνολο

 

 

 

 

27

 

 

Ελικοδρόια (ως εονωένες εγκαταστάσεις)

 

 

Όταν εριλαβάνουν

εγκαταστάσεις

συντήρησης ή

εφοδιασού

Όταν δεν

εριλαβάνουν

εγκαταστάσεις

συντήρησης ή

εφοδιασού

εν εριλαβάνονται τα ελικοδρόια εί

κτιριακών ή άλλων εγκαταστάσεων

(νοσοκοεία, ξενοδοχεία, βιοηχανίες,

θαλάσσιες εξέδρες κ.ά.), τα οοία

εξετάζονται ως έρος της εγκατάστασης

28

Πεδία αογείωσης - ροσγείωσης αεραθλητικών έσων

 

 

Το σύνολο

 


 

Συνδυασένες εταφορές και λοιά  συγκοινωνιακά έργα

α/α

Είδος έργου

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

 

29

 

Εορευατικά κέντρα

(κατά την έννοια του Ν.3333/2005, Α΄ 91, όως εκάστοτε ισχύει)

 

Το σύνολο

 

 

Περιλαβάνονται οι εσωτερικές

εγκαταστάσεις αοθήκευσης, διαχείρισης

και εταφόρτωσης εορευάτων

 

 

30

 

 

Σταθοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση

εορευάτων (εορευατικοί σταθοί αυτοκινήτων)

 

 

2

Ε>50.000 m

 

2

Ε>10.000 m  και

Ε50.000 m2

 

2

Ε>800 m  και

Ε10.000 m2

 

 

Σταθοί κατά τις έννοιες του Π 79/2004 (Α΄ 62)

 

Ε:  φέλιη ειφάνεια κάλυψης

(συνολική)

 

ΑΕ:   Αριθός ειβατών ου ειβιβάζονται

ή αοβιβάζονται ετησίως

 

 

31

 

 

Σταθοί υεραστικών λεωφορείων

 

ΑΕ>3.000.000

(4η και 5η κατηγορία

Π 79/2004)

 

ΑΕ150.000 και

ΑΕ<3.000.000

(2η και 3η κατηγορία

Π 79/2004)

 

ΑΕ50.000 και

ΑΕ<150.000

 

 

32

 

 

Οργανωένοι χώροι στάθευσης, φύλαξης και ελέγχου

φορτηγών οχηάτων

 

 

Για οχήατα ε

εικίνδυνα φορτία

 

Για οχήατα χωρίς

εικίνδυνα φορτία ή

κενά φορτίου και

ε Ε 50 στρέατα

Για οχήατα χωρίς

εικίνδυνα φορτία ή

κενά φορτίου και

ε 10 Ε < 50

στρέατα

εν εριλαβάνονται οι χώροι στάθευσης

εριορισένης διάρκειας ου αοτελούν

έρος των αυτοκινητοδρόων

 

Ε:       Εβαδό χώρου