Οάδα 10η: Ανανεώσιες ηγές ενέργειας

α/α

Είδος έργου

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Ηλεκτροαραγωγή αό αιολική

ενέργεια

 

P 60 MW

ή

P > 30 MW και εντός

εριοχών δικτύου

Natura 2000

ή

L 20 km

 

 

 

5 < P < 60 MW

και

L < 20 km

 

 

 

 

0,02 < P < 5 MW

ή P<0,02 και ισχύει η Ξ

 

Αό την κατάταξη εξαιρούνται τα έργα ΑΠΕ ου

σύφωνα ε ισχύουσες διατάξεις δεν ααιτούν

την έγκριση εριβαλλοντικών όρων (.χ.

φωτοβολταϊκοί σταθοί και ανεογεννήτριες ου

εγκαθίστανται σε κτίρια ή και άλλες δοικές

κατασκευές ή εντός οργανωένων υοδοχέων

βιοηχανικών δραστηριοτήτων).

 

 

P: εγκατεστηένη ισχύς

L:  ήκος διασυνδετικής γραής εταφοράς

υψηλής τάσης (150 kV)

Ξ: Εξαίρεση σύφωνα ε την αρ. 13 του άρθρου

8 του ν. 3468/2006 όως τροοοιήθηκε αό

το άρθρο 3 του ν. 3851/2010, δηλαδή:

α) Το έργο εγκαθίστανται σε γήεδο ου

βρίσκεται σε εριοχή του δικτύου Natura

2000 ή σε αράκτια θέση ου αέχει

λιγότερο αό 100 m αό την οριογραή

του αιγιαλού εκτός βραχονησίδων, ή

β) Το έργο γειτνιάζει, σε αόσταση ικρότερη

των 150 m, ε σταθό Α.Π.Ε. της ίδιας

τεχνολογίας ου είναι εγκατεστηένος σε

άλλο γήεδο και έχει εκδοθεί γι αυτόν άδεια

αραγωγής ή αόφαση Ε.Π.Ο. ή ροσφορά

σύνδεσης, η δε συνολική ισχύς των

σταθών υερβαίνει τo 0,5 MW για

φωτοβολταϊκούς, ηλιοθερικούς και

γεωθερικούς σταθούς, καθώς και για

σταθούς βιοκαυσίων, βιορευστών και

βιοαερίου ή τα 20 kW για αιολικούς

σταθούς.

Τα συνοδά έργα (.χ. οδοοιία, δίκτυο

διασύνδεσης) ακολουθούν την κατηγορία του

κυρίως έργου.

Ηλεκτροαραγωγή αό σταθούς βιοαερίου ου

αράγεται σε ΧΥΤΑ ακολουθεί την κατάταξη του

ΧΥΤΑ

Στην ηλεκτροαραγωγή αό σταθούς καύσης

βιοάζας δεν εριλαβάνονται οι εριτώσεις

SRF και RDF ου δεν ληρούν τα κριτήρια

εριεκτικότητας σε βιοάζα ου καθορίζει ο

εκάστοτε κανονισός αδειών αραγωγής.

 

 

2

 

Ηλεκτροαραγωγή αό

φωτοβολταϊκούς σταθούς

 

 

P 2 MW

0,5 < P < 2 MW

ή

P<0,5 και ισχύει η Ξ

 

3

 

Ηλεκτροαραγωγή αό ηλιοθερικούς

σταθούς

 

P 10 MW

0,5 < P < 10 MW

ή P<0,5 και ισχύει η Ξ

 

 

4

 

Ηλεκτροαραγωγή αό γεωθερικούς

σταθούς

 

P 5 MW

0,5 < P < 5 MW

ή P<0,5 και ισχύει η Ξ

 

 

5

 

Ηλεκτροαραγωγή αό σταθούς

βιορευστών και βιοκαυσίων

 

P 10 MW

0,5 < P < 10 MW

ή P<0,5 και ισχύει η Ξ

 

 

 

 

6

 

α)  Ηλεκτροαραγωγή ε καύση

βιοαερίου

 

P 3 MW

0,5 < P < 3 MW

ή P<0,5 και ισχύει η Ξ

 

β)  Εγκαταστάσεις αραγωγής

βιοαερίου ρος αραγωγή

ηλεκτρικής ενέργειας

 

Κατατάσσονται σύφωνα ε το Παράρτηα IV

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Ηλεκτροαραγωγή αό σταθούς

καύσης βιοάζας

 

 

 

 

 

 

P 10 MW

 

 

 

 

 

 

0,5 < P < 10 MW

 


 

Οάδα 10η: Ανανεώσιες ηγές ενέργειας

α/α

Είδος έργου

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

8

Υδροηλεκτρικά έργα

α) P > 15 MW

β) V > 1.000.000 m3

γ) Με εκτροή νερού σε

υδατόρεα άλλης ΛΑΠ

δ) L > 8 km, εάν τα

υδραυλικά έρη του

έργου (υδροληψία,

αγωγός εκτροής και

υδροηλεκτρικός

σταθός) και η λεκάνη

κατάκλυσης και το τήα

εκτροής του

υδατορέατος είναι εκτός

εριοχής Natura 2000

ε) L > 4 km, εάν τα

υδραυλικά έρη του

έργου ή η λεκάνη

κατάκλυσης ή το τήα

εκτροής του

υδατορέατος, είναι

εντός εριοχής Natura

2000

P 15 MW και

V1.000.000 m3

και

α) 8 km L > 250 m, εάν τα

υδραυλικά έρη του

έργου και η λεκάνη

κατάκλυσης και το τήα

εκτροής του

υδατορέατος είναι εκτός

εριοχής Natura 2000

β) L 4 km, εάν τα

υδραυλικά έρη του

έργου ή η λεκάνη

κατάκλυσης ή το τήα

εκτροής του

υδατορέατος, είναι

εντός εριοχής Natura

2000

γ) Με εκτροή νερού σε

άλλο υδατόρεα, εντός

της ίδιας ΛΑΠ, έραν

αυτού στο οοίο

συβάλλει το υδατόρεα

υδροληψίας

Οι εριτώσεις ου

υολείονται αυτών των

υοκατηγοριών Α1 και Α2

P:        Ισχύς

V:        Μικτός όγκος λεκάνης κατάκλυσης στη

στάθη υερχείλισης

L:        Μήκος αγωγού εκτροής

ΛΑΠ: Φυσική λεκάνη αορροής οταού

Τα κριτήρια του αρόντος είδους εφαρόζονται

συνδυαστικά ε αυτά της κατάταξης του είδους

Φράγατα και αναβαθοί εντός κοίτης

υδατορεάτων. Τα συνοδά έργα των

υδροηλεκτρικών έργων (οδοοιία, γραές

εταφοράς ρεύατος κλ), συαρασύρονται αό

την κατάταξη των τελευταίων.

Σε ερίτωση ου υδροηλεκτρικό έργο αοτελεί

συνοδό έργο άλλου ροτεινόενου έργου

υψηλότερης κατάταξης (.χ. φράγα ταίευσης ή

υδροληψία αό υδατόρεα για ύδρευση ή

άρδευση) τότε συαρασύρεται στην τελευταία.

Σε ερίτωση ου το υδροηλεκτρικό έργο

αοτελεί συνοδό έργο υφιστάενου, του οοίου

δεν εταβάλλει τις υδρολογικές αραέτρους

λειτουργίας (οσότητα ρος αόληψη και χρονική

ερίοδος αόληψης), και ειλέον L 250 m, τότε

κατατάσσεται στην κατηγορία Β.

Σε ερίτωση υδροληψίας αό ερισσότερους

του ενός κλάδους του ίδιου υδατορέατος, το L

υολογίζεται ως άθροισα των ειέρους L.

9

Υβριδικά έργα αραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας (Υβριδικοί σταθοί)

α) Κατηγοριοοιούνται βάσει του ειέρους έργου τους ε την υψηλότερη κατάταξη.

β) Στην ερίτωση υβριδικών σταθών ε έσο αοθήκευσης ενέργειας ταιευτήρες νερού, κατά την εφαρογή του κριτηρίου του ικτού όγκου για

την κατάταξή τους, λαβάνεται υόψη το άθροισα των ικτών όγκων τους.

γ)  Στην ερίτωση ου οι ταιευτήρες είναι εξωοτάιοι, η κατάταξη των έργων υδροληψίας τους γίνεται βάσει της εγαλύτερης των ακόλουθων

τιών: οσότητα νερού ου λαβάνεται ετησίως για αναλήρωση αωλειών νερού, ή το 10% του ικτού όγκου του ταιευτήρα ε το εγαλύτερο

όγκο.

δ) Αντλησιοταιευτικά συγκροτήατα υβριδικών σταθών ε εξωοτάιους ταιευτήρες, δεν κατηγοριοοιούνται ως υδροηλεκτρικά έργα, και

οοίως οι αγωγοί εταφοράς νερού τους δεν κατηγοριοοιούνται ως αγωγοί εκτροής.

ε)  Αντιθέτως αντλησιοταιευτικά συγκροτήατα υβριδικών σταθών ε εσωοτάιους ταιευτήρες, κατηγοριοοιούνται ως υδροηλεκτρικά έργα, και

οι αγωγοί εταφοράς νερού τους ως αγωγοί εκτροής.