Οάδα 11η: Μεταφορά  ενέργειας, καυσίων και χηικών ουσιών

α/α

Είδος έργου

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

Μεταφορά   διακίνηση καυσίων και χηικών ουσιών

 

1

Αγωγοί καυσίων εθνικής σηασίας ή ενταγένοι στα ευρωαϊκά ή

διεθνή δίκτυα και υοστηρικτικές τους εγκαταστάσεις

 

Το σύνολο

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Αγωγοί υγρών καυσίων και υοστηρικτικές τους εγκαταστάσεις

(αντλιοστάσια, ετρητικοί σταθοί κ.λ.)

 

 

L 20 km

ή

Φ 400 mm

 

 

 

L < 20 km

 

 

L:   συνολικό ήκος.

Φ:  διάετρος

εν εριλαβάνονται οι αγωγοί εντός

εγκαταστάσεων, οι οοίοι αξιολογούνται

αζί ε αυτές

 

 

3

 

Αγωγοί αερίων καυσίων και υοστηρικτές τους εγκαταστάσεις

(σταθοί έτρησης και ρύθισης ίεσης κ.λ.)

 

L 20 km

ή

P 19 bar

L < 20 km

και

4 P <19 bar

εκτός οδικού δικτύου

 

 

L:   συνολικό ήκος

P:  ίεση λειτουργίας

 

4

 

Αγωγοί χηικών ουσιών γρών και αερίων)

L 20 km

ή

Φ 400 mm

 

L < 20 km

 

 

L:   συνολικό ήκος.

Φ:  διάετρος

 

5

Υοδοές εταφοράς και αοθήκευση φυσικού αερίου σε

γεωλογικούς σχηατισούς

 

Το σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

6

Υοδοές εταφοράς και αοθήκευσης ρευάτων διοξειδίου του

άνθρακα σε γεωλογικούς σχηατισούς κατ εφαρογή της

οδηγίας 2009/31/ΕΚ:

     αγωγοί εταφοράς, συεριλαβανοένων των συναφών

σταθών ανύψωσης της ίεσης,

     τόοι αοθήκευσης,

     εγκαταστάσεις δέσευσης για σκοούς αοθήκευσης σε

γεωλογικούς σχηατισούς.

 

 

 

 

Το σύνολο

 

 

 

 

7

 

Σταθοί υοδοχής υγροοιηένων αέριων καυσίων

 

Το σύνολο

 

 

Περιλαβάνονται οι εγκαταστάσεις

εαναεριοοίησης

 

8

Παραγωγή και εταφορά ατού και θερού νερού, ε τις

συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις

 

 

Το σύνολο

 

εν αφορά ιδιόχρηση και

ιδιοκατανάλωση

9

Σταθοί ανεφοδιασού οχηάτων ε αέρια ή υγρά καύσια

 

 

Το σύνολο

 


 

Οάδα 11η: Μεταφορά  ενέργειας, καυσίων και χηικών ουσιών

α/α

Είδος έργου

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

Μεταφορά   διακίνηση καυσίων και χηικών ουσιών

Μεταφορά  ηλεκτρικής ενέργειας

 

 

10

 

Εναέριες γραές εταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ε τις

συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις (υοσταθοί και κέντρα

υερυψηλής τάσης)

 

α)  Τ > 150 kV

ή

β)  Τ = 150 kV και

L > 20 km

 

 

50 Τ 150

και L < 20 km

 

 

 

Τ: τάση λειτουργίας της γραής

L:  ήκος γραής

 

11

Μεονωένα κέντρα υερυψηλής τάσης και εονωένοι

υοσταθοί εί της ειφάνειας του εδάφους (συεριλαβάνονται

και οι εεκτάσεις σε υφιστάενους υοσταθούς)

 

Τ > 150 kV

 

 

50 Τ 150 kV

 

Τ: τάση λειτουργίας του έργου