Οάδα 12η: Ειδικά έργα και δραστηριότητες

α/α

Είδος έργου

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

1

Είγεια κέντρα δορυφορικών ζεύξεων

> 20 στρέατα

20 στρέατα

 

 

 

2

Πάρκα κεραιών τηλεόρασης, ραδιοφώνου, τηλεφωνίας

κλ

 

Το σύνολο

 

 

 

 

3

Κέντρα εκοής-αναεταδότες τηλεόρασης ή

ραδιοφώνου

 

EIRP > 10 KW

 

EIRP < 10 KW

 

EIRP: Συνολική Ενεργός Ακτινοβολούενη

Ισχύς

4

Radar

 

Το σύνολο

 

 

 

5

Κοβικοί σταθοί κινητής και ασύρατης σταθερής

τηλεφωνίας

 

 

Το σύνολο

 

Κοβικός θεωρείται ο σταθός ε 30 και

άνω άκρα ικροκυατικών ζεύξεων

 

 

 

6

 

Σταθοί βάσης κινητής και ασύρατης σταθερής

τηλεφωνίας

εν εριλαβάνονται συστήατα ικροκυψελών, femtocells,

τυοοιηένες κατασκευές κεραιών των ΥΑ

17734/390/12.04.2011 και ΚΥΑ 11926/261/22.03.2011)

 

 

Όταν εριλαβάνουν

συνοδά έργα οδοοιίας

ή/και όταν θεελιώνονται

εί του εδάφους εριοχής

Natura 2000

Όταν δεν εριλαβάνουν

συνοδά έργα οδοοιίας

και δεν θεελιώνονται εί

εδάφους εριοχής Natura

2000 (.χ. εί νοίως

υφιστάενου κτιρίου)

 

7

Κλίνες δοκιών κινητήρων, στροβίλων ή αεριωθητών

 

Το σύνολο

 

 

 

8

Αρχική δάσωση και αοδάσωση ε σκοό ια άλλη

ορφή εκετάλλευσης του εδάφους

 

 

Το σύνολο

 

 

 

9

Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης αλαιών ετάλλων ή

ροσωρινής συγκέντρωσης οχηάτων τέλους κύκλου

ζωής

 

Στεγασένοι ή

υαίθριοι ε

Ε10.000 m2

Στεγασένοι

ή υαίθριοι ε

Ε<10.000 m2

 

E:  εβαδό χώρου

 

 

 

10

 

 

Χώροι αοθήκευσης και διακίνησης οικοδοικών υλικών

ου εριλαβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άος,

χαλίκι κ.ά.)

 

 

α) Εντός σχεδίου όλης

ή

β) Εκτός σχεδίου όλης

και

Ε 5 στρ.

 

 

 

E:  εβαδό χώρου

 

11

Εγκαταστάσεις ηχανοκίνητου αθλητισού

(αυτοκινητοδρόια, ίστες αγώνων οτοσικλετών, go cart

κ.ά.)

 

L 3,5 km

 

L < 3,5 km

 

 

L:   Μήκος αγωνιστικής διαδροής

 

12

Χερσαίες εγκαταστάσεις διαχείανσης ή/και

ικροεισκευής σκαφών

 

 

 

Το σύνολο

Έργα ου δεν υάγονται στην

δραστηριότητα του ναυηγείου

 

13

 

Σωφρονιστικά καταστήατα

 

 

Α 500

 

50 Α < 500

 

A:    Αριθός τροφίων

 

 

14

α)      Νεκροταφεία και συνοδά αυτών έργα και

εγκαταστάσεις

 

 

 

> 10 στρέατα

 

 

β)      Κέντρα αοτέφρωσης νεκρών

 

 

 

Το σύνολο

 

 

15

 

Αοτέφρωση νεκρών ζώων συντροφιάς

 

 

 

Το σύνολο

 


 

Ομάδα 12η:Ειδικά έργα και δραστηριότητες

α/α

Είδος έργου

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

 

 

16

Πιλοτικές εγκαταστάσεις: έργα  των υοκατηγοριών Α1

και Α2 ου εξυηρετούν αοκλειστικά ή κυρίως

ανάτυξη και δοκιμή νέων μεθόδων  ή ροϊόντων και δεν

χρησιμοοιούνται ερισσότερο αό δύο έτη

 

 

Το σύνολο  της

υοκατηγορίας Α1

 

Το σύνολο  της

υοκατηγορίας Α2