Οάδα 2η: Υδραυλικά έργα

α/α

Είδος έργου ή δραστηριότητας

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

 

1

 

Φράγατα και αναβαθοί εντός

κοίτης υδατορεάτων (εφεξής

φράγατα),

κάθε είδους και χρήσης, όως:

ταίευσης, εκτροής,

ερισού, υδροληψίας

λινοδεξαενών, υδροληψίας

υδροηλεκτρικών έργων,

αντιληυρικής ροστασίας,

θυροφράγατα κλ

 

Μέγιστο ύψος φράγατος

(H) > 50m

 

Οι εριτώσεις ου

υολείονται αυτών της

υοκατηγορίας Α1 και της

κατηγορίας Β

 

α) H 5m

εάν   ισχύει   οοιοδήοτε

των ακόλουθων: (iii)

i)    Εβαδόν    λεκάνης

αορροής  φράγατος

)    5  km2,  και  το

φράγα

κατασκευάζεται     στα

λαίσια            έργων

ορεινής υδρονοίας

ii) Ε 100 km2, εάν το

σώα του φράγατος

είναι  εκτός  εριοχών

Natura     2000,     και

τεκαίρεται    αουσία

ιχθυοανίδας

 

β) H 2,5m

και  Ε    50  km2,  εάν  το

σώα   του   φράγατος

είναι   εντός   εριοχής

Natura      2000,      και

τεκαίρεται      αουσία

ιχθυοανίδας

 

α) Για το σκοό της κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων

της αρούσας οάδας, ως υδατορέατα θεωρούνται κάθε

είδους   τήατα   του   φυσικού   υδρογραφικού   δικτύου

όνιης  ή  διαλείουσας  ροής  (χ  οταοί,   ρέατα,

χείαρροι και κλάδοι αυτών), καθώς και οι τεχνητοί κλάδοι

υδατορεάτων  (χ  Ευθυγράιση  και  Σαραντάετρος

Έβρου),  και  τήατα  του  υδρογραφικού  δικτύου  ου

ροέρχονται αό τη ετατροή υδατορέατος σε τάφρο,

ή    και    αλαιές    τάφροι    αναφερόενες    λέον    ως

υδατορέατα σε χάρτες ΓΥΣ ή ισοδύναους (χ οταός

Λουδίας). Σε ερίτωση αφιβολίας ερί το χαρακτήρα

τήατος του υδρογραφικού δικτύου ως υδατορέατος ή

όχι,  αοφαίνεται  σχετικώς  η  οικεία  /νση  Υδάτων  της

Αοκεντρωένης ιοίκησης.

 

β) ς Η λαβάνεται η έγιστη υψοετρική διαφορά εταξύ

στέψης   φράγατος   ή   τεχνητού   τοιχώατος   και   του

εδάφους  αέσως  κατάντη  του  εξωτερικού  όδα  του,

όως ροβλέεται να διαορφωθεί ετά την υλοοίηση

του έργου.

 

γ) Για το σκοό της κατάταξης έργων του αρόντος είδους,

αουσία ιχθυοανίδας τεκαίρεται εάν η οικεία Υηρεσία

Αλιείας,     ή      η     ασική      Υηρεσία     (για     υδατόρεα

αροδιότητάς της), ή ο Φορέας ιαχείρισης της εριοχής

εάν υφίσταται, βεβαιώνει την αουσία ιχθυοανίδας στο

τήα  του  υδατορέατος  αό  1km  κατάντη  έως  1km

ανάντη του φράγατος.

 

δ) Τα κριτήρια κατάταξης του αρόντος είδους εξετάζονται

συνδυαστικά ε αυτά των έργων της αρούσας οάδας

ε   α/α   2   (ταιευτήρες)   και   α/α   4   (υδροληψία   αό

υδατορέατα).(iv)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iii)  Γενική Παρατήρηση: Στις εριτώσεις ου σε στήλη υοκατηγορίας ή κατηγορίας ειδών της αρούσας οάδας εριέχονται ερισσότερα του ενός ενδεχόενα χωρίς να αναφέρεται σύνδεσος,

εννοείται ο σύνδεσος ή (ένωση ενδεχοένων).

(iv)  Γενική Παρατήρηση: Η αναφορά στη συνδυαστική εξέταση των κριτηρίων ενός είδους έργου ή δραστηριότητας αυτά άλλων ειδών, είναι ενδεικτική. Σε κάθε ερίτωση για την κατάταξη έργων και

δραστηριοτήτων ου εριλαβάνουν ειέρους έργα και δραστηριότητες ισχύει η αρχή της κατάταξής τους στην κατηγορία του ειέρους έργου ή δραστηριότητας ε την υψηλότερη κατάταξη (αράγ.

5 του άρθρου 1 του ν.4014/2011).


 

Οάδα 2η: Υδραυλικά έργα

α/α

Είδος έργου ή δραστηριότητας

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

 

2

 

Έργα ταίευσης υδάτων

(εφεξής ταιευτήρες),

όως: ταιευτήρες φραγάτων,

λινοδεξαενές,

οβροδεξαενές και

υδατοδεξαενές κλ

 

Μικτός όγκος ταιευτήρα

στη στάθη υερχείλισης

(V) > 10.000.000 m3

 

ή

 

Μέγιστο ύψος

εξωοτάιου τοιχώατος

(h), ταιευτήρα > 20m

 

α) Ταιευτήρας εκτός

εριοχών Natura 2000:

10.000.000 m3 V >

100.000 m3 και 20m

h > 5m

 

β) Ταιευτήρας εντός

εριοχής Natura 2000:

10.000.000 m3 V >

10.000 m3 και 20m h

> 5m

 

h 5m

 

και

 

α) Ταιευτήρας εκτός

εριοχών Natura 2000

100.000 m3 V >

3

10.000 m

 

β) Ταιευτήρας εντός

εριοχής Natura 2000:

10.000 m3   V > 2.000 m3

 

α) ς h λαβάνεται η έγιστη υψοετρική διαφορά εταξύ

του τεχνητού τοιχώατος του ταιευτήρα και του εδάφους

αέσως κατάντη του εξωτερικού όδα αυτού, όως θα

διαορφωθεί   ετά   την   υλοοίηση   του   έργου.   Σε

εριτώσεις ταιευτήρων ου κατασκευάζονται  υό τη

στάθη του εδάφους h = 0.

 

β) Τα κριτήρια κατάταξης του αρόντος είδους εξετάζονται

συνδυαστικά ε αυτά των ειδών της αρούσας οάδας ε

α/α    1    (φράγατα)    και    α/α    3    (υδροληψία    αό

υδατορέατα).

 

γ) Τα κριτήρια ύψους τοιχώατος δεν λαβάνονται υόψη

για ταιευτήρες ε V 2.000m3.

 

3

 

Υδροληψία ή εκτροή νερού

αό υδατορέατα ε

οοιονδήοτε τρόο (εφεξής

υδροληψία αό

υδατορέατα),

όως: ε φράγα ταίευσης ή

ανάσχεσης, ρουφράκτη,

διάφραγα υό την κοίτη,

άντληση κλ

 

Ποσότητα νερού ρος

αόληψη ή εκτροή  (V) >

10.000.000 m3/έτος

 

α) Υδροληψία εκτός

εριοχής Natura 2000:

10.000.000 m3/έτος V

> 500.000 m3/έτος

 

β) Υδροληψία εντός

εριοχής Natura 2000:

3

10.000.000 m /έτος V

3

> 50.000 m /έτος

 

α) Υδροληψία εκτός

εριοχής Natura 2000:

500.000 m3/έτος V >

10.000 m3/έτος

 

β) Υδροληψία εντός

εριοχής Natura 2000:

3

50.000 m /έτος V >

3

5.000 m /έτος

 

α)   ς   ρος   την   έννοια   του   υδατορέατος   ισχύει   η

αρατήρηση (α) του είδους ε α/α 1 (φράγατα) της

αρούσας οάδας.

 

β) Τα κριτήρια κατάταξης του αρόντος είδους εξετάζονται

συνδυαστικά ε αυτά των ειδών της αρούσας οάδας

ε α/α 1 (φράγατα) και α/α 2 (ταιευτήρες).

 

γ) Τα υόψη κριτήρια δεν εφαρόζονται στην ερίτωση

εκτροής   νερού   για   τη   λειτουργία   υδροηλεκτρικών

έργων, όταν αυτό ειστρέφεται στο ίδιο υδατόρεα ή σε

ρέα στο οοίο συβάλλει αυτό.

 

δ)   Σε   ερίτωση   ου   η   υδροληψία   αοσκοεί   στη

εταφορά  νερού  σε άλλη λεκάνη  αορροής  οταού

του   Ν.3199/2003   (ΦΕΚ   280/2003)   για   χρήση   ή

ελουτισό (ειφανειακών ή υόγειων υδροφορέων),

οι  οριακές  τιές για  την  κατηγοριοοίηση  διαιρούνται

δια του 2, ε εξαίρεση το κατώτερο όριο κατάταξης στην

κατηγορία Β.


 

Οάδα 2η: Υδραυλικά έργα

α/α

Είδος έργου ή δραστηριότητας

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

 

4

 

Υδροληψία αό λίνες

 

Ποσότητα νερού ρος

αόληψη (V)> 3.000.000 m3/έτος

 

α) Λίνη εκτός εριοχών

Natura 2000:

3.000.000 m3/έτος V

> 250.000 m3/έτος

 

β) Λίνη εντός εριοχής

Natura 2000:

3.000.000 m3/έτος V

> 25.000 m3/έτος

 

α) Λίνη εκτός εριοχών Natura 2000: 250.000 m3/έτος V > 5.000 m3/έτος

 

β) Λίνη εντός εριοχής

Natura 2000: V

25.000 m3/έτος

 

α) Για το σκοό της κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων

του   αρόντος  είδους,  ως  λίνες   θεωρούνται  και   οι

υφιστάενοι   ταιευτήρες   ε   V      5.000.000   m3,   σε

ερίτωση: i) ου η αόληψη αοσκοεί σε χρήση ου

δεν είχε ροβλεφθεί ς ρος το είδος ή την οσότητα)

κατά την εριβαλλοντική αδειοδότηση του ταιευτήρα, ή

ii)   ο   ταιευτήρας  κατασκευάσθηκε  ρο   της  έναρξης

ισχύος  της  ΚΥΑ  69269/5387/1990  (ΦΕΚ  678/Β/25-10-

1990).

 

β) Στις λοιές εριτώσεις υφισταένων ταιευτήρων, και

σε ερίτωση ου η αόληψη αοσκοεί σε χρήση ου

δεν      είχε      ροβλεφθεί      κατά      την      εριβαλλοντική

αδειοδότηση τους, το έργο αντιετωίζεται ως υδροληψία

αό υδατόρεα (είδος ε α/α 4 της αρούσας οάδας).

 

γ)   Σε   ερίτωση   ου   η   υδροληψία   αοσκοεί   στη

εταφορά νερού σε άλλη λεκάνη αορροής οταού του

Ν.3199/2003        (ΦΕΚ       280/Α/2003)         για      χρήση       ή

ελουτισό,  οι οριακές τιές για  την κατηγοριοοίηση

διαιρούνται δια του 2.

 

5

 

Υδροαστεύσεις ηγών

 

Ποσότητα νερού ρος

αόληψη (V) > 5.000.000 m3/έτος

 

α) Εάν θέση

υδροάστευσης εκτός

εριοχής Natura 2000:

5.000.000 m3/έτος V

> 100.000 m3/έτος

 

β) Εάν θέση

υδροάστευσης εντός

εριοχής Natura 2000:

5.000.000 m3/έτος V

> 50.000 m3/έτος

 

Οι εριτώσεις ου

υολείονται της

κατηγορίας Α

 

α) Συεριλαβάνονται και έργα εκετάλλευσης ηγών ε

υοθαλάσσια εκδήλωση.

 

β) Για το σκοό της κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων

της    αρούσας    οάδας,    ως    υδροάστευση    ηγής

θεωρούνται       τα       έργα      δέσευσης        νερού       ου

κατασκευάζονται     είτε     στη      θέση      εκδήλωσής       της

(καλλιέργεια   ηγής   ε   δέσευση   νερού)   είτε   έχρι

αόσταση    200m    κατάντη    αυτών    (χ    αναβαθοί,

διαφράγατα  ή  φρέατα  συγκέντρωσης  στην  κοίτη  του

ρέατος ου τροφοδοτείται αό την ηγή). Ειλέον ως

υδροαστεύσεις θεωρούνται και οι υδρογεωτρήσεις ου

ανορύσσονται  εντός  ακτίνας  200m  αό  την  εκδήλωση

ηγής,       όταν       τεκαίρεται      βάσει      της        σχετικής

υδρογεωλογικής ελέτης ότι αντλούν αό τον υδροφόρο

σχηατισό τροφοδοσίας της ηγής.

 

γ)  Σε  ερίτωση  ου  η  υδροάστευση  αοσκοεί  στη

εταφορά νερού σε άλλη λεκάνη αορροής οταού του

Ν.3199/2003        (ΦΕΚ       280/Α/2003)         για      χρήση       ή

ελουτισό,  οι οριακές τιές για  την κατηγοριοοίηση

διαιρούνται δια του 2.


 

Οάδα 2η: Υδραυλικά έργα

α/α

Είδος έργου ή δραστηριότητας

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

 

6

 

Υδρογεωτρήσεις και φρέατα

κάθε χρήσης (εφεξής

υδρογεωτρήσεις)

 

Ποσότητα νερού ρος

αόληψη (V) > 5.000.00 m3/έτος

 

α) 5.000.000 m3/έτος V >

100.000 m3/έτος, εάν η

υδρογεώτρηση:

i) Ευρίσκεται εκτός των

ορίων υγροτοικών

εκτάσεων

και

ii) Αέχει αό όρια

λινών

ερισσότερο των

1.000m

και

iii) Αέχει αό τη

θάλασσα

ερισσότερο των

1.000m ασχέτως

υψοέτρου της, ή

ευρίσκεται σε

υψόετρο

εγαλύτερο των

+300m ασχέτως

αόστασης αό τη

θάλασσα

 

β) 5.000.000 m3/έτος V >

50.000 m3/έτος, εάν

οοιαδήοτε αό τις

ως άνω ροϋοθέσεις

δεν ισχύει

 

α) 100.000 m3/έτος V >

50.000 m3/έτος, και:

i) Ευρίσκεται εκτός των

ορίων υγροτοικών

εκτάσεων

και

ii) Αέχει αό όρια

λινών ερισσότερο

των 1.000m

και

iii) Αέχει αό τη

θάλασσα

ερισσότερο των

1.000m ασχέτως

υψοέτρου της, ή

ευρίσκεται σε

υψόετρο

εγαλύτερο των

+300m ασχέτως

αόστασης αό τη

θάλασσα

 

β) 50.000 m3/έτος V >

25.000 m3/έτος, εάν

οοιαδήοτε αό τις

ως άνω ροϋοθέσεις

δεν ισχύει

 

α)   Η   αόσταση   αό   τη   θάλασσα   ή   τα   όρια   λίνης

υολογίζεται, για τους σκοούς της αρούσας, βάσει

του λέον ρόσφατου χάρτη ΓΥΣ ή ισοδύναου.

β) ς υγροτοικές εκτάσεις, για το σκοό της κατάταξης

υδρογεωτρήσεων, θεωρούνται οι εριοχές ου έχουν

καθορισθεί  αό  κανονιστικές  διατάξεις  ως  Αολύτου

Προστασίας της Φύσης ή Προστασίας της Φύσης, και

ειλέον εεριέχουν εκτάσεις υγροτοικού χαρακτήρα

σύφωνα  ε  τις  εν  λόγω  διατάξεις  ή  σχετική  Ειδική

Περιβαλλοντική Μελέτη.

γ)  Σε  ερίτωση  ου  το  έργο  αοτελείται  αό  οάδα

υδρογεωτρήσεων,  τα  κριτήρια  ου  αφορούν  τη  θέση

αυτών εν σχέσει ε τη θάλασσα, λίνες και υγροτοικές

εκτάσεις εφαρόζονται για έκαστη υδρογεώτρηση, ενώ

ως  V  θεωρείται  η  οσότητα  ου  λαβάνεται  αό  το

σύνολο των υδρογεωτρήσεων.

δ)  Σε  ερίτωση  υδρογεώτρησης  υοκατηγορίας  Α2  ή

κατηγορίας   Β   ου   ευρίσκεται   εντός   εριοχής   ε

εγκεκριένο σχέδιο διαχείρισης του υδατικού δυναικού

της, το οοίο εριλαβάνει και ροβλέψεις για τα ύδατα

των υόγειων υδροφορέων, η υδρογεώτρηση εξαιρείται

αό  τη  διαδικασία  εριβαλλοντικής  αδειοδότησης.  Ο

έλεγχος   για το κατά όσον η υδρογεώτρηση είτει

στο εδίο εγαρογής του Σχεδίου ιαχείρισης και είναι

συβατή ε τις ροβλέψεις του   διενεργείται αό την

οικεία /νση Υδάτων.

ε) εν  θεωρούνται ως υδρογεωτρήσεις για  το σκοό  της

κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων:

i) Οι γεωτρήσεις ου ανορύσσονται  αοκλειστικά για  την

εξυηρέτηση        έργων        ελουτισού         υόγειων

υδροφορέων.

ii) Οι ερευνητικές υδρογεωτρήσεις, υό την ροϋόθεση ότι

εκτελούνται αό ή για λογαριασό δηόσιου φορέα ου

εκ       του        νόου        έχει       δικαίωα        διεξαγωγής

υδρογεωλογικών  ερευνών,  ή  για  τη  διερεύνηση  των

υδρογεωλογικών συνθηκών στην εριοχή υλοοίησης

έργων και δραστηριοτήτων άλλου είδους αό το αρόν

(χ   οδοί,   φράγατα,   εταλλευτικές   και   λατοικές

δραστηριότητες κλ). Σε ερίτωση ου ανορυχθείσα

ερευνητική  υδρογεώτρηση  θα  χρησιοοιηθεί  για  την

εξυηρέτηση   κάοιας   χρήσης   νερού,   κατατάσσεται

βάσει των κριτηρίων της αρούσας, και αδειοδοτείται

εριβαλλοντικάως       ρος        τυχόν        υολειόενες

κατασκευαστικές εργασίες και τη λειτουργία της.


 

Οάδα 2η: Υδραυλικά έργα

α/α

Είδος έργου ή δραστηριότητας

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

 

7

 

Αγωγοί εταφοράς νερού κάθε

είδους και χρήσης, όως:

κλειστοί αγωγοί εταφοράς

νερού (συεριλβανοένου

και του θερού) ή αοχέτευσης

ακαθάρτων ή οβρίων,

διώρυγες, τάφροι, σήραγγες

εταφοράς υδάτων κλ

 

 

ΣL > 20.000m

 

20.000m ΣL > 1.000m

 

α) ς ισοδύναο ήκος (L) τήατος αγωγού εσωτερικής

διατοής S 1 m2 λαβάνεται:

αα) Για τήατα εκτός εριοχών Natura 2000:

i)  Εί  υφισταένων  οδών  ή  ερεισάτων  τους:  το

ραγατικό ήκος.

ii) Εκτός υφισταένων οδών και ερεισάτων τους: το

διλάσιο του ραγατικού ήκους.

ββ) Για τήατα εντός εριοχών Natura 2000: το

διλάσιο    των    ως    άνω    υολογιζόενων

ισοδύναων ηκών.

γγ)      Για      τήατα      κλειστών      αγωγών      ου

τοοθετούνται  ειφανειακά  ή  υοθαλάσσια,

καθώς      και     για     τα      τήατα     ανοικτών

αγωγών(η   καλυένες   τάφροι,   διώρυγες,

υδραύλακες κλ), οι ως άνω υολογιζόενες

τιές ολλαλασιάζονται εί 1,5.

β)  Ως  L  τήατος  αγωγού  ε  S  >  1  m2   λαβάνεται  η

υολογιζόενη  σύφωνα  ε  τα  ροηγούενα  τιή,

ολλαλασιαζόενη  εί  την  αδιάστατη  τιή  της  S (υολογισένης σε m2).

 

γ) Σε ερίτωση ου τήα αγωγού οδεύει εντός ευρείας

κοίτης  υδατορέατος,  τυχόν  ύαρξη  οδού  την  οοία

ακολουθεί δεν λαβάνεται υόψη για τους σκοούς της

αρούσας.

 

δ)  Το  ΣL  υολογίζεται ε άθροιση  των  L  των  ειέρους

τηάτων.

 

ε)   Σε   εριτώσεις   αρδευτικών   ή   (αο)στραγγιστικών

δικτύων,  τα  υόψη  κριτήρια  εφαρόζονται  όνο  για

τους κύριους αγωγούς τους, ήτοι στα αρδευτικά δίκτυα

για  τους  αγωγούς  ροσαγωγής  αό  την  υδροληψία

ρος τις δεξαενές ή ελλείψει αυτών ρος τα δίκτυα

διανοής,  και  στα  (αο)στραγγιστικά  δίκτυα  για  τους

τελικούς συλλεκτήριους αγωγούς.

 

στ)   Οι  κλειστοί  υόγειοι  αγωγοί  εντός   ρυοτοικού   ή

ολεοδοικού σχεδίου ή εγκεκριένων ορίων οικισών,

ου αφορούν διανοή νερού, ή αοχέτευση ακαθάρτων

ή   οβρίων,   καθώς  και   οι  αγωγοί  ου   αοτελούν

τήατα  εγκαταστάσεων  κάθε  είδους  και  ευρίσκονται

εντός  του  γηέδου  τους,  δεν  κατατάσσονται  και  δεν

λαβάνονται    υόψη    στον    υολογισό    του    ΣL.

Εξαιρούνται  οι  αγωγοί  οβρίων  ου  υοκαθιστούν

ανοικτή  κοίτη  ρέατος,  οι  οοίοι  κατατάσσονται  ως

αντιληυρικά έργα.


 

Οάδα 2η: Υδραυλικά έργα

α/α

Είδος έργου ή δραστηριότητας

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

 

8

 

Σύστηα ύδρευσης της

ρωτεύουσας

 

Το σύνολο

 

 

 

α) Αφορά στο σύνολο των υφιστάενων και ελλοντικών

ειέρους έργων του συστήατος, όως ταιευτήρες

(Ευήνου, Μόρνου, Μαραθώνα), υδροληψίας αό τη λίνη

Υλίκη, συνεισφέρουσες υδρογεωτρήσεις, υδραγωγεία,

εγκαταστάσεις εεξεργασίας νερού κλ,

συεριλαβανοένων και των τηάτων του συστήατος

ου αοσκοούν στην εξυηρέτηση εριοχών εκτός της

ρωτεύσουσας.

 

β) εν λαβάνονται υόψη ως ειέρους έργα του υόψη

συστήατος, όσα δεν κατατάσσονται στην κατηγορία Α.

 

γ) Έργα υδροληψίας, εταφοράς και εεξεργασίας νερού τα

οοία λαβάνουν νερό αό τις ηγές υδροληψίας του

υόψη συστήατος (ταιευτήρες, Υλίκη, γεωτρήσεις),

συαρασύρονται αό την κατάταξη του τελευταίου

ασχέτως εάν χρησιοοιούν υοδοές του ή όχι, υό την

ροϋόθεση ότι κατατάσσονται στην κατηγορία Α.

 

9

 

Αρδευτικά και

(αοτραγγιστικά έργα, έργα

αγροτικού αναδασού, και

συναφή έργα

 

 

α) Έκταση εκτός εριοχής

Natura 2000: ικτό

εβαδόν εριοχής

έργου ) > 5.000

στρέατα (στρ.)

 

β) Έκταση εντός εριοχής

Natura 2000: Ε > 2.000

στρ.

 

α) Έκταση εκτός εριοχής

Natura 2000: 5.000

στρ. Ε > 500 στρ.

 

β) Έκταση εντός εριοχής

Natura 2000: 2.000

στρ. Ε > 50 στρ.

 

α)    Σε    ερίτωση    ου    το    έργο    εριλαβάνει    και

(αο)στραγγιστικά   έργα   εντός   έκτασης   ου   έχει

χαρακτηρισθεί  ως  υγροτοικού  χαρακτήρα,  κατά  την

έννοια ου αναφέρεται στην αρατήρηση του είδους ε

α/α  10  (αοξηραντικά  έργα)  της  αρούσας  οάδας,

κατηγοριοοιείται βάσει του τελευταίου είδους.

 

β)    Σε    ερίτωση    ου    το    έργο    εριλαβάνει    και

χρησιοοίηση    ακαλλιέργητης    γης    ή    ηιφυσικών

εκτάσεων   για   εντατική   γεωργική   καλλιέργεια,    τα

κριτήρια  κατάταξης  του  αρόντος  είδους  εξετάζονται

συνδυαστικά   ε   αυτά   του   είδους   ε   α/α   11   της

αρούσας οάδας.

 

10

 

Αοξηραντικά έργα

 

Το σύνολο

 

 

 

Αφορά      στην       αοξήρανση       εκτάσεων      ου       έχουν

χαρακτηρισθεί ως υγροτοικού χαρακτήρα αό εγκεκριένη

Ειδική   Περιβαλλοντική   Μελέτη  ή   κανονιστικές   διατάξεις

ροστασίας της εριοχής, ή ου σηειώνονται στους λέον

ρόσφατους   χάρτες   ΓΥΣ   ως   εκτάσεις   ου   εριέχουν

όνιες     ή       εοχιακές      υδατοσυλλογές       (χ      λίνες,

λινοθάλασσες, έλη, αλυκές).

 

11

 

Έρ