Οάδα 3η: Λιενικά  έργα

α/α

Είδος έργου

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

 

 

1

 

 

Εορικοί και ειβατικοί λιένες)

Λιένες διεθνούς

ενδιαφέροντος ή

εθνικής σηασίας(β)

ή νέοι λιένες ε

L(γ)100 m

Λιένες είζονος

ενδιαφέροντος ή

τοικής σηασίας(β) ή

νέοι λιένες ε

L<100 m

 

 

 

(α) Λιένας κατά την έννοια του

Ν.2971/2001 (Α΄ 285), όως ισχύει.

 

(β) Σύφωνα ε την ΚΥΑ υ αρ.

8315.2/02/07/2.2.2007 Κατάταξη

Λιένων (Β΄ 202), όως ισχύει.

 

(γ)  L: Ολικό ήκος λοίου σχεδιασού

 

 

2

Λιένες) βιοηχανικού χαρακτήρα (.χ. λιένες

εξυηρέτησης βιοηχανικών εγκαταστάσεων, λιένες

διακίνησης καυσίων, ετροχηικών ή χηικών

ροϊόντων, λιένες διακίνησης τοξικών και εικινδύνων

φορτίων κ.ά.).

 

Για εξυηρέτηση

σκαφών ε L150 m ή

εντός εριοχών

Natura 2000

 

 

Για εξυηρέτηση

σκαφών ε L<150 m

 

 

3

 

Μεονωένες σκάλες φόρτωσης υλικών

 

 

Το σύνολο

 

εν εριλαβάνονται σκάλες και

αγκυροβόλια εντός λιένων, τα οοία

εξετάζονται ως έρος του συνολικού

λιενικού έργου.

 

4

 

Μεονωένα αγκυροβόλια εντός θάλασσας

 

 

Το σύνολο

 

 

5

Λιένες σκάφων αναψυχής (αρίνες) και καταφύγια

τουριστικών σκάφων

 

200 σκάφη

 

< 200 σκάφη

 

 

:   υναικότητα

 

 

6

 

Λιένες εξυηρέτησης αλιευτικών σκάφων ή ικτής χρήσης

ε τουριστικά σκάφη, εξυηρέτησης ναυταθλητικών

δραστηριοτήτων, ιχθυόσκαλες και συναφείς εγκαταστάσεις

 

Λ 50.000 m2

ή

Μ 1.000 m

 

Λ <50.000 m2

ή

Μ < 1.000 m

 

 

Λ:  Έκταση λιενολεκάνης

 

M:  Συνολικό ήκος ώλων και

κρηιδωάτων

 

 

7

 

 

Μεονωένες ροβλήτες

 

 

Με έργα βαρύτητας

ή

εί ασσάλων και

ε L20 m

Εί ασσάλων και

ε L<20 m ή ξύλινες ή

λωτές

(εξαιρούνται οι

εοχιακού χαρακτήρα)

 

Αφορά σε ροβλήτες εκτός λιενικών

εγκαταστάσεων

 

L: Ολικό ήκος

 

8

 

Μεονωένες ράες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών

 

 

 

Το σύνολο

Αοκλειόενης κάθε συετοχής στη

διαδικασία ναυήγησης η εισκευής

σκαφών

 

9

 

Έργα ροστασίας ακτής αό διάβρωση εντός της

θάλασσας και σε αόσταση αό την ακτή

Μ 500 m ή εντός

εριοχών δικτύου

Natura 2000

 

M < 500 m

 

 

M:  Συνολικό ήκος αρέβασης

(υφιστάενα έργα ροστίθενται στο νέο

έργο για την κατάταξή του).

 

10

 

Έργα ροστασίας ακτής αό διάβρωση εί της

ακτογραής (αράλληλα ή κάθετα)

M 500 m ή εντός

εριοχών δικτύου

Natura 2000

 

M < 500 m

 

 

M:  Συνολικό ήκος αρέβασης στην

ακτή (υφιστάενα έργα ροστίθενται

στο νέο έργο για την κατάταξή του).

11

Έργα ανάλασης και διαόρφωσης ακτής

M 1.500 m

200 M < 1.500 m

M < 200 m

 

 

12

 

 

Πλωτά φράγατα ροστασίας ακτών αό ρύανση

 

 

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα λωτά φράγατα

αντιετώισης έκτακτων εριστατικών

ρύανσης της θάλασσας αό διαρροή

σκαφών

 

 

 


 

Οάδα 3η: Λιενικά  έργα

α/α

Είδος έργου

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

 

13

 

Τεχνητοί ύφαλοι στον υθένα της θάλασσας

 

 

 

Το σύνολο

Για την ανάτυξη της θαλάσσιας

βιοοικιλότητας

 

 

 

14

 

α)  Ανάκτηση εδαφών αό τη θάλασσα

 

 

 

β)  Ανάκτηση εδαφών αό λίνες

 

Ε 20.000 m2

 

 

Ε 5.000 m2 ή

εντός εριοχής Natura

2000

 

Ε < 20.000 m2

 

 

Ε < 5.000 m2 και εκτός

εριοχών Natura

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε: Ανακτούενη έκταση

 

 

Η αραάνω κατάταξη ισχύει και για έργα εντός όχθης και αρόχθιας ζώνης (λινών λινοθαλασσών)