Οάδα 4η Συστήατα  εριβαλλοντικών υοδοών*

α/α

Είδος έργου ή δραστηριότητας

Υοκατηγορία A1

Υοκατηγορία A2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

1

Εγκαταστάσεις ου εκτελούν  εργασίες D και

R (β), εονωένες ή συνδυασένες) σε

εικίνδυνα αόβλητα, λην των

αναφεροένων στους α/α 2, 3, 4 και στην

Οάδα 9.(γ), (δ),(ε)

Το σύνολο εκτός των

αναφεροένων στις

υοκατηγορίες Α2 και Β

1. Εγκαταστάσεις

αοστείρωσης        

αολύανσης

ολυσατικών

αοβλήτων

υγειονοικών

ονάδων

2. Εγκαταστάσεις

εεξεργασίας

εικίνδυνων

αοβλήτων

(εργασίες D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9,   R11,   R12)  ε

δυναικότητα

ικρότερη   αό   20 t/η

 

(α)     Εικίνδυνα αόβλητα κατά την έννοια

του άρθρου 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ

(β)     Εργασίες D και R κατά την έννοια των

Παραρτηάτων  Ι  και  ΙΙ  της  Οδηγίας

2008/98/ΕΚ.

(γ)     Οι        εγκαταστάσεις        εεξεργασίας

εικινδύνων         αοβλήτων          εντός

βιοηχανικών   ονάδων   και   λοιών

εγκαταστάσεων,  κατηγορίας  Α1,  Α2

και      Β,       δεν       κατηγοριοοιούνται

ξεχωριστά (ισχύει η κατηγοριοοίηση

της        βιοηχανικής        ονάδας        ή

εγκατάστασης) ε την ειφύλαξη της

αρατήρησης (δ).

)      Οι  βιοηχανικές  ονάδες  και  λοιές

εγκαταστάσεις  κατηγορίας  Α2  και  Β

ου          διαθέτουν           εγκαταστάσεις

εεξεργασίας εικινδύνων αοβλήτων

(εργασίες     D1,       D5,       D10,       R1)

κατατάσσονται στην κατηγορία Α1.

(ε)  Εξαιρούνται  οι  εργασίες  ε  σκοό  την

εξυγίανση                        αοκατάσταση

ρυασένων             χώρων              ου

ραγατοοιούνται  ειτόου.  Για  τις

εριτώσεις   αυτές   εφαρόζεται   το

άρθρο 12 της ΚΥΑ 13588/725/2006.

2

Υγειονοική ταφή εικινδύνων αοβλήτων

(εργασία D1, D5)

Το σύνολο

 

 

Εξαιρούνται οι εργασίες υγειονοικής ταφής ε

σκοό την εξυγίανση αοκατάσταση

ρυασένων χώρων ου ραγατοοιούνται

ειτόου. Για τις εριτώσεις αυτές

εφαρόζεται το άρθρο 12 της ΚΥΑ

13588/725/2006.

3

Μεονωένες ή συνδυασένες εγκαταστάσεις

αοθήκευσης και εταφόρτωσης εικινδύνων

αοβλήτων (εργασία R12, R13, D13, D15)

εξαιρουένης της ροσωρινής αοθήκευσης,

εν αναονή της συλλογής στο χώρο

αραγωγής των αοβλήτων.

Q 250 t

Q< 250 t

 

Q: Ολική χωρητικότητα

4

Εγκαταστάσεις αοτέφρωσης ή ενεργειακής

αξιοοίησης (εργασίες R1, D10) (συεριλαβάνονται η αεριοοίηση και η

υρόλυση), λην των αναφεροένων στην

Οάδα 9 και τυχόν εεξεργασίας η

εικινδύνων αοβλήτων εντός βιοηχανικών

ονάδων ου έχουν άλλη κύρια βιοηχανική

δραστηριότητα.

Το σύνολο

 

 

Οι εργασίες R1 δεν είναι ααραίτητο να

συνοδεύονται    αό    διάθεση    (D1).    Οι

εγκαταστάσεις αυτές όταν εριλαβάνουν

και εργασίες D1, αοτελούν ΟΕΑ.

Οι           εγκαταστάσεις           εεξεργασίας

η εικινδύνων          αοβλήτων          εντός

βιοηχανικών      ονάδων      και      λοιών

εγκαταστάσεων,  δεν  κατηγοριοοιούνται

ξεχωριστά (ισχύει η κατηγοριοοίηση της

βιοηχανικής ονάδας ή εγκατάστασης).


 

Οάδα 4η Συστήατα  εριβαλλοντικών υοδοών*

α/α

Είδος έργου ή δραστηριότητας

Υοκατηγορία A1

Υοκατηγορία A2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

5

Ολοκληρωένες Εγκαταστάσεις ιαχείρισης

Αοβλήτων (ΟΕΑ)

 

Κατατάσσονται σύφωνα ε το ειέρους έργο υψηλότερης υοκατηγορίας

6

Εγκαταστάσεις ου εκτελούν εργασίες D και R

σε η εικίνδυνα αόβλητα, εκτός αστικών

στερεών αοβλήτων. εν εριλαβάνονται:

- οι εργασίες R3, R12, R13, D13 και D15

- οι αναφερόενες στους α/α 16,17

- οι αναφερόενες στην Οάδα 9

- τυχόν εεξεργασία εντός βιοηχανικών

ονάδων ου έχουν άλλη κύρια βιοηχανική

δραστηριότητα

 

Το σύνολο

 

Οι           εγκαταστάσεις           εεξεργασίας

η εικινδύνων          αοβλήτων          εντός

βιοηχανικών      ονάδων      και      λοιών

εγκαταστάσεων,  δεν  κατηγοριοοιούνται

ξεχωριστά (ισχύει η κατηγοριοοίηση της

βιοηχανικής ονάδας ή εγκατάστασης).

7

Εγκαταστάσεις αοθήκευσης και

εταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών η

εικινδύνων αοβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15), λην των αναφερόενων στους

α/α 8, 9.

 

Q 50 t/η

α) 2 t/η < Q <50 t/η

β) Οι χώροι υοδοχής

κινητών ονάδων

εταφόρτωσης στερεών

αοβλήτων

Q: ηερήσια οσότητα εισερχοένων

αοβλήτων

8

Εγκαταστάσεις αοθήκευσης  σύεικτων

αστικών στερεών αοβλήτων (εργασίες D13, D14 και D15)

 

Q 50 t/η

α) 2 t/η < Q <50 t/η

β) Οι χώροι υοδοχής

κινητών ονάδων

δεατοοίησης

Q:  ηερήσια οσότητα εισερχοένων

αοβλήτων

 

.χ. δεατοοιηένα αστικά στερεά αόβλητα

9

Εγκαταστάσεις αοθήκευσης ανακυκλώσιων

αστικών στερεών αοβλήτων, όως χαρτί,

γυαλί, λαστικό, αλουίνιο κ.λ. (εργασίες

R12 και R13)

 

α) Q 1000 t

εκτός ορίων

οικισών και

όλεων

β) Q 200 t

εντός ορίων

οικισών και

όλεων

α) 5 t < Q < 1000 t

εκτός ορίων οικισών

και όλεων

β) Q < 200 t

εντός ορίων οικισών

και όλεων

Q: Ικανότητα αοθήκευσης

10

Μεονωένες εγκαταστάσεις ανάκτησης

υλικών έσω ηχανικής διαλογής ΑΥ,

ΕΜΑΚ κ.λ.) αό η εικίνδυνα αόβλητα, (εργασίες R12)

 

Το σύνολο

Οι χώροι υοδοχής

κινητών ονάδων

 

11

Εγκαταστάσεις εεξεργασίας η εικίνδυνων

αοβλήτων ρος αραγωγή βιοαερίου

(εργασία R3)

Q 100.000 t/έτος

10.000 t/έτος < Q <

100.000 t/έτος

Q 10.000 t/έτος

Q:  Ετήσια        αροχή        αοβλήτων        ρος

εεξεργασία


 

Οάδα 4η Συστήατα  εριβαλλοντικών υοδοών*

α/α

Είδος έργου ή δραστηριότητας

Υοκατηγορία A1

Υοκατηγορία A2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

12

Μεονωένες εγκαταστάσεις αραγωγής

εδαφοβελτιωτικών και οργανοχουικών

λιασάτων (εργασία R3)

α)  αό στερεά η εικίνδυνα αόβλητα

(εκτός των αστικών στερεών

αοβλήτων) ή βιοάζα

β) αό υγρά η εικίνδυνα αόβλητα

 

 

 

 

 

 

β) Q 20 t/η

 

 

 

 

 

α) Q 50 t

β) Q < 20 t/η

 

 

 

 

 

α) 0,5 Q <50 t

Q:  ηερήσια         οσότητα          εισερχοένων

αοβλήτων

 

Στερεό θεωρείται το αόβλητο ή η βιοάζα ε

έγιστο οσοστό υγρασίας 40%

13

Εγκαταστάσεις ου εκτελούν εργασίες R3, R10, R12, D8, D9, D13 σε αστικά στερεά

αόβλητα

α) εκτός Natura

Π 300.000

β) εντός Natura

Π 100.000

α) εκτός Natura

Π < 300.000

β) εντός Natura

Π < 100.000

 

Π:  Μονάδες Ισοδύναου ληθυσού (ΜΙΠ)

 

Οι   εργασίες   R   δεν   είναι   ααραίτητο   να

συνοδεύονται        αό       διάθεση       (D1).       Οι

εγκαταστάσεις αυτές όταν εριλαβάνουν και

εργασίες D1, αοτελούν ΟΕΑ.

14

Υγειονοική ταφή η εικινδύνων αστικών

στερεών υολειάτων ή αοβλήτων (ΧΥΤΥ

ή ΧΥΤΑ) (εργασίες D1, D5)

α) εκτός Natura

Π 300.000

β) εντός Natura

Π 100.000

α) εκτός Natura

Π < 300.000

β) εντός Natura

Π < 100.000

 

Π:  Μονάδες Ισοδύναου ληθυσού (ΜΙΠ)

15

Μεονωένες εγκαταστάσεις αρασκευής

εδαφοβελτιωτικών κοόστ αό

ροδιαλεγένο ή διαχωρισένο οργανικό

κλάσα αστικών στερεών αοβλήτων σε

βιοηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες

κατασκευές, .χ. τύου θεροκηίου, η

στεγασένες κ.λ. (εργασία R3)

 

Q 20 t/η

1 tn/η Q <20 t/η

Q:  ηερήσια         οσότητα          εισερχοένων

αοβλήτων

16

Εγκαταστάσεις εεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία

R5)

 

Το σύνολο

 

 

17

Οργανωένοι χώροι διάθεσης αδρανών

υλικών και καταλοίων αό την εεξεργασία

ΑΕΚΚ (εργασία D1) ή/και ΟΕΑ ΑΕΚΚ

 

Το σύνολο

 

Εξαιρούνται      οι      αοθεσιοθάλαοι       έργων

υοδοής

18

Εγκαταστάσεις καύσης νεκρών ζώων

εκτροφής (εργασία D10)

 

Το σύνολο

 

Εγκαταστάσεις                 καύσης                  εντός

τηνοκτηνοτροφικών και υδατοκαλλιεργητικών

ονάδων   ακολουθούν   την   κατάταξη   των

ονάδων αυτών.

19

Εγκαταστάσεις εεξεργασίας αστικών

λυάτων (όλεων και οικισών) ε διάθεση

εεξεργασένων υγρών σε ειφανειακό

υδάτινο αοδέκτη ή τη θάλασσα

Π 100.000

Π < 100.000

 

Π:  Μονάδες Ισοδύναου ληθυσού (ΜΙΠ)

α)   Συαρασύρονται   ε   την   εγκατάσταση

εεξεργασίας λυάτων (ΕΕΛ):

-      οι    κεντρικοί    αοχετευτικοί    αγωγοί

εκτός   σχεδίου   όλεων   και   ορίων

οικισών

-      οι  αγωγοί  διάθεσης  εεξεργασένων

λυάτων

β)   Οι      ΕΕΛ       ιδιωτικών       ολεοδοήσεων,

οικοδοικών  συνεταιρισών,  τουριστικών

εγκαταστάσεων   κ.λ.   συαρασύρονται

αό τις αντίστοιχες δραστηριότητες

γ)   Για το εσωτερικό δίκτυο αοχέτευσης δεν

ααιτείται εριβαλλοντική αδειοδότηση


 

Οάδα 4η Συστήατα  εριβαλλοντικών υοδοών*

α/α

Είδος έργου ή δραστηριότητας

Υοκατηγορία A1

Υοκατηγορία A2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

20

Εγκαταστάσεις εεξεργασίας αστικών

λυάτων (όλεων και οικισών) ε διάθεση

εεξεργασένων υγρών στο έδαφος (.χ. για

ελουτισό υόγειου υδροφορέα ή για

άρδευση) ή για αστική βιοηχανική χρήση

α)  άεσος ελουτισός υόγειου

υδροφορέα

i)   για υδατικά συστήατα ου είτουν

στο αρθ.7 του Π.. 51/2007

ii) για υδατικά συστήατα ου δεν

είτουν στο αρθ.7 του Π.. 51/2007

β)  έεσος ελουτισός υόγειου

υδροφορέα

i)   για υδατικά συστήατα ου είτουν

στο αρθ.7 του Π.. 51/2007

ii) για υδατικά συστήατα ου δεν

είτουν στο αρθ.7 του Π.. 51/2007

γ)       στο έδαφος (άρδευση) ή για αστική

βιοηχανική χρήση

 

 

 

 

 

 

 

 

Το σύνολο

 

 

 

 

 

 

Π 100.000

 

Π 100.000

 

Π 100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το σύνολο

 

 

 

Π < 100.000

 

300 Π < 100.000

 

300 Π < 100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π < 300

 

Π < 300

Π:  Μονάδες Ισοδύναου ληθυσού (ΜΙΠ)

α) Τα υόψη κριτήρια αφορούν σε όλεις και

οικισούς και όχι σε εονωένα κτίρια.

β) Συαρασύρονται ε την εγκατάσταση

εεξεργασίας λυάτων (ΕΕΛ):

-    οι κεντρικοί αοχετευτικοί αγωγοί εκτός

σχεδίου όλεων και ορίων οικισών

-    οι αγωγοί διάθεσης εεξεργασένων

λυάτων

γ) Οι ΕΕΛ ιδιωτικών ολεοδοήσεων,

οικοδοικών συνεταιρισών, τουριστικών

εγκαταστάσεων κ.λ. συαρασύρονται

αό τις αντίστοιχες δραστηριότητες

δ) Άεσος ελουτισός θεωρείται αυτός

έσω γεωτρήσεων υό ίεση ή ε

βαρύτητα σε ειλεγένες θέσεις

γεωτρήσεων, σύφωνα ε την

ΚΥΑ 145116/2011 (Β΄ 354).

ε) Έεσος ελουτισός θεωρείται αυτός ε

διήθηση διαέσου στρώατος εδάφους,

σύφωνα ε την ΚΥΑ 145116/2011 (Β΄ 354)

στ) Για την κατάταξη των έργων σε

υοκατηγορία λαβάνεται υόψη και ο

εναλλακτικός αοδέκτης

ζ) Για το εσωτερικό δίκτυο αοχέτευσης δεν

ααιτείται εριβαλλοντική αδειοδότηση

21

Πλωτές εγκαταστάσεις εεξεργασίας υγρών

αοβλήτων (εργασίες D και R)

Το σύνολο

 

 

 

22

Αοθήκευση η εικινδύνων υγρών

αοβλήτων σε στεγανές δεξαενές (εργασίες

D15, R13)

 

 

>30 m3

Εξαιρούνται εονωένα κτίρια, κατοικίες ή

ολυκατοικίες

23

Μεονωένες εγκαταστάσεις εεξεργασίας

ιλύος αό εγκαταστάσεις εεξεργασίας

αστικών λυάτων όλεων και οικισών ή

υγρών η εικίνδυνων αοβλήτων (εργασίες

D2, D4, D8, D9, D13, R3, R10, R12)

 

Το σύνολο

 

 

24

Μεονωένες εγκαταστάσεις εεξεργασίας

υγρών η εικίνδυνων αοβλήτων για σύνολο

βιοηχανικών εγκαταστάσεων (εργασίες D2, D4, D8, D9, D13, R3, R10, R12)

 

Το σύνολο

 

 

ξαιρούνται βιοηχανικές εγκαταστάσεις εεξεργασίας αοβλήτων ου αναφέρονται στην Οάδα 9 και κατατάσσονται σύφωνα ε αυτήν