Οάδα 5η: Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες*

α/α

Είδος έργου

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

1

Εξόρυξη στερεών ενεργειακών ορυκτών

και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση

ενεργειακών ορυκτών

 

Το σύνολο

 

 

 

2

Εξόρυξη εταλλευάτων και ερευνητικές

γεωτρήσεις για ανεύρεση εταλλευάτων

 

Το σύνολο

 

 

 

3

Εξόρυξη βιοηχανικών ορυκτών, αράρων και

σχιστολιθικών λακών

Ειφανειακή:

-  εκτός εριοχών Natura

E 250 στρέατα,

-  εντός εριοχών Natura

E 50 στρέατα

Ειφανειακή:

-  εκτός εριοχών Natura

Ε < 250 στρέατα

-  εντός εριοχών Natura

Ε < 50 στρέατα

 

Υόγεια: το σύνολο

 

E:      έκταση χώρου εέβασης

4

Εξόρυξη αδρανών υλικών

Εντός λατοικών

εριοχών για τις οοίες

δεν έχει διεξαχθεί ΣΠΕ

και εκτός λατοικών

εριοχών:

-  εκτός εριοχών Natura

E 250 στρέατα

-  εντός εριοχών Natura

E 50 στρέατα

α) Το σύνολο εντός

λατοικών εριοχών για

τις οοίες έχει διεξαχθεί

ΣΠΕ.

β) Εντός λατοικών

εριοχών για τις οοίες

δεν έχει διεξαχθεί ΣΠΕ

καθώς και εκτός

λατοικών εριοχών:

-  εκτός εριοχών Natura

E < 250 στρέατα

-  εντός εριοχών Natura

E < 50 στρέατα

 

ΣΠΕ: Στρατηγική                  Περιβαλλοντική

Εκτίηση.  Νοείται  είτε  η  έγκριση

στρατηγικής                              ελέτης

εριβαλλοντικών  ειτώσεων  είτε

η       διαδικασία       εριβαλλοντικού

ροελέγχου.

5

ανειοθάλαοι αδρανών και γαιωδών ή άλλων

εδαφικών υλικών αοκλειστικά για τις ανάγκες

έργων υοδοής

 

Το σύνολο

 

Για    τους    δανειοθαλάους    ου

εξυηρετούν  έργα  υοκατηγορίας

Α1   ισχύουν   οι   ροβλέψεις   του

άρθρου 7, αρ.3, του Ν.4014/2011

6

Αοληψίες ου δεν είτουν στην κατηγορία

των λατοείων αδρανών υλικών

 

Το σύνολο

 

 

 

       *    Στις εξορυκτικές δραστηριότητες συεριλαβάνονται και οι εγκαταστάσεις ειφανείας και εεξεργασίας ου τις συνοδεύουν. Σε ερίτωση ου οι εγκαταστάσεις ειφανείας

και εεξεργασίας δεν συνοδεύουν συγκεκριένη εξορυκτική δραστηριότητα αδειοδοτούνται ανεξάρτητα.


 

Οάδα 5η: Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες

α/α

Είδος έργου

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

7

Άντληση υδρογονανθράκων και ερευνητικές

γεωτρήσεις για ανεύρεση υδρογονανθράκων

Το σύνολο

 

 

 

8

Γεωτρήσεις για εκετάλλευση γεωθερικών

εδίων και ερευνητικές γεωτρήσεις για

ανεύρεση γεωθερικών εδίων

Υψηλής θεροκρασίας

Χαηλής θεροκρασίας

 

 

9

Ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση ορυκτών

όρων (λην των αναφερόενων στους α/α 1,

2, 7 και 8)

 

Το σύνολο

 

 

10

Άλλες ερευνητικές εργασίες (εκτός των

γεωτρήσεων) ου συνιστούν εέβαση στο

έδαφος ή στον υθένα θαλασσών ή λινών

 

 

Το σύνολο

 

11

Εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών

αοβλήτων

Το σύνολο εφόσον ο

φορέας διαχείρισης της

εγκατάστασης είναι

αλός φορέας

διαχείρισης(**)

 

Το σύνολο εφόσον ο

φορέας διαχείρισης της

εγκατάστασης είναι

ικτός φορέας

διαχείρισης(**) και η

εγκατάσταση ταξινοείται

στην κατηγορία Α(**)

Εγκαταστάσεις ου δεν

ταξινοούνται στην

κατηγορία Α(**) και εφόσον

ο φορέας διαχείρισής τους

είναι ικτός φορέας(**)

 

(**)   Κατά την

ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009 (Β΄ 2076)