Οάδα 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάτυξης, κτιριακού τοέα, αθλητισού και αναψυχής

Τουριστικές εγκαταστάσεις

α/α

Είδος έργου

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

1

Σύνθετα τουριστικά καταλύατα

Το σύνολο

 

 

 

 

 

 

2

 

Κύρια ξενοδοχειακά

καταλύατα σε εριοχές εκτός

σχεδίων όλεων και εκτός

ορίων οικισών

 

Εκτός εριοχών

Natura 2000: Κ > 800

 

Εντός εριοχών

Natura 2000: Κ > 300

Εκτός εριοχών

Natura 2000:

100 < Κ 800

 

Εντός εριοχών

Natura 2000:

50 < Κ 300

Εκτός εριοχών

Natura 2000:

Κ 100

 

Εντός εριοχών

Natura 2000:

Κ 50

 

 

 

 

 

 

 

 

Κ: Αριθός κλινών

 

3

Κύρια ξενοδοχειακά

καταλύατα σε εριοχές εντός σχεδίων όλεων

και εντός ορίων οικισών

 

 

 

K > 120

 

 

4

Κύρια ξενοδοχειακά

καταλύατα σε οικισούς ου

έχουν χαρακτηριστεί ως

αραδοσιακοί

 

 

 

 

K > 40

 

 

 

5

 

 

Οργανωένες τουριστικές κατασκηνώσεις,

χώροι στάθευσης τροχόσιτων και λοιές

κατασκηνώσεις

 

Εκτός εριοχών

Natura 2000: Α > 800

 

Εντός εριοχών

Natura 2000: Α > 300

Εκτός εριοχών

Natura 2000:

150 < Α 800

 

Εντός εριοχών

Natura 2000:

100 < Α 300

Εκτός εριοχών

Natura 2000:

Α 150

 

Εντός εριοχών

Natura 2000:

Α 100

 

 

 

A: υναικότητα σε άτοα

 

 

 

6

 

 

 

Μη κύρια τουριστικά καταλύατα

 

 

Εκτός εριοχών

Natura 2000: Κ 100

 

Εντός εριοχών

Natura 2000: Κ 50

Εκτός εριοχών

Natura 2000:

20 < Κ < 100

 

Εντός εριοχών

Natura 2000: 10 < Κ < 50

 

 

 

Κ: Αριθός κλινών


 

Οάδα 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάτυξης, κτιριακού τοέα, αθλητισού και αναψυχής

Ειδικές  τουριστικές υοδοές

α/α

Είδος έργου

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

 

7

Χιονοδροικά κέντρα και οι συνοδευτικές αυτών

εγκαταστάσεις

 

Το σύνολο

 

 

 

 

8

Γήεδα golf και οι συνοδευτικές αυτών

εγκαταστάσεις

 

Το σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Συνεδριακά κέντρα

 

 

 

 

Σε εριοχές εκτός σχεδίων

όλεων και εκτός ορίων

οικισών και > 1.200

α) Σε εριοχές εκτός

σχεδίων όλεων και

εκτός ορίων οικισών

και 500 < 1.200

 

β) Σε εριοχές εντός

σχεδίων όλεων και

εντός ορίων οικισών

και 1.200

α) Σε εριοχές εκτός

σχεδίων όλεων και

εκτός ορίων οικισών

και 200 500

 

β) Σε εριοχές εντός

σχεδίων όλεων και

εντός ορίων οικισών

και < 1.200

 

 

 

 

 

: υναικότητα σε συνέδρους

 

10

Υδροθεραευτήρια, θαλασσοθεραευτήρια και

οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις

Όταν βρίσκονται εντός

εριοχής Natura 2000

Όταν βρίσκονται εκτός

εριοχής Natura 2000

 

 

 

 

11

Λοιές εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής

υοδοής (ροονητικά κέντρα, κέντρα

ιικού τουρισού κ.λ.) και λην των

αναφεροένων στους α.α. 7,8,9,10 και 18

 

 

 

Το σύνολο

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

Ξενώνες (νεότητας, ειδικών οάδων ατόων,

γηροκοεία, κλ)

 

 

 

 

Εκτός σχεδίων όλεων και

εκτός ορίων οικισών και

Α>200

α) Εκτός σχεδίων όλεων

και εκτός ορίων

οικισών

και 20< Α 200

 

β) εντός σχεδίων όλεων

ή εντός ορίων οικισών

και Α > 50

 

 

 

 

Α: αριθός εξυηρετούενων ατόων

13

ασικά χωριά

 

 

Κ > 20

Κ: αριθός διαενόντων

 


 

Οάδα 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάτυξης, κτιριακού τοέα, αθλητισού και αναψυχής

Έργα αστικής  ανάτυξης,  κτιριακού τοέα, αθλητισού και αναψυχής

α/α

Είδος έργου

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

 

 

14

 

 

Εγκαταστάσεις υγειονοικής ερίθαλψης:

νοσοκοεία, κλινικές, θεραευτήρια κ.ά.

 

 

 

Κ > 300

 

 

50 < Κ 300

 

Κ: αριθός κλινών

Η    εεξεργασία    των    νοσοκοειακών

ολυσατικών αοβλήτων εξετάζεται στα

συστήατα υοδοών (4η οάδα)

 

15

 

Εγκαταστάσεις εκαίδευσης

 

 

Ε 75 στρέατα

 

20 Ε < 75 στρέατα

 

Ε: συνολική έκταση

 

 

16

 

 

Γήεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις ε

κερκίδες (ανοικτά ή κλειστά)

 

 

Θ 20.000

 

 

5.000 Θ < 20.000

Εκτός εριοχής Natura 2000

και 500 Θ < 5.000

ή

εντός εριοχής Natura 2000

και Θ 5.000

 

 

Θ: συνολικός αριθός θεατών

 

 

17

 

Γήεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς

κερκίδες

 

α) Ε 75 στρέατα ή

β) εντός εριοχής Natura

2000 και Ε 10 στρ.

α) 10 < Ε < 75 στρέατα ή

β) εντός εριοχής Natura

2000 και Ε < 10 στρ.

 

 

Ε: συνολική έκταση εγκατάστασης

 

 

 

18

 

Πάσης φύσεως θεατικά άρκα

(συεριλαβάνονται τα ψυχαγωγικά θεατικά

άρκα της ΚΥΑ 16793/2009, οι ζωολογικοί

κήοι, κ.λ.)

α) Εντός εριοχής Natura

2000 και Ε 50 στρ.

ή

β) εκτός εριοχής Natura

2000 και Ε 100 στρ.

α) Εντός εριοχής Natura

2000 και 10 Ε < 50 στρ.

ή

β) εκτός εριοχής Natura

2000 και 20 Ε < 100 στρ.

α) Εντός εριοχής Natura

2000 και Ε < 10 στρ.

ή

β) εκτός εριοχής Natura

2000 και Ε < 20 στρ.

 

 

 

Ε: συνολική έκταση άρκου

 

19

Αίθουσες θεάτρου, κινηατογράφων,

συναυλιών ή συνδυασός αυτών

 

 

Θ 2.000

 

500 Θ < 2.000

 

Θ: συνολικός αριθός θεατών

 

 

20

 

 

Κέντρα ολιτισού

(ολιτιστικά κέντρα, ουσεία κ.ά.)

 

 

 

10.000 Ε

Εκτός εριοχής Natura 2000

και 3.000 Ε < 10.000 m2

ή

εντός εριοχής Natura 2000

και 1.500 Ε < 10.000 m2

 

 

Ε: συνολική δόηση

 

 

21

 

Εκθεσιακά κέντρα (στεγασένοι και υαίθριοι

εκθεσιακοί χώροι)

 

 

 

10.000Ε

 

 

5.000 Ε < 10.000m2

 

Ε: συνολική έκταση

εν  συεριλαβάνεται  η  διοργάνωση

εκθέσεων σε κοινόχρηστους χώρους

 

22

 

Κτίρια γραφείων

 

 

20.000 Ε

10.000 Ε < 20.000 m2

 

Ε: συνολική δόηση

 

 

23

Εορικά κέντρα, συγκροτήατα

καταστηάτων, υεραγορές (super markets),

ολυκαταστήατα τεγασένοι χώροι σε ένα ή

ερισσότερους ορόφους)

 

 

 

5.000 Ε

 

 

2.000 Ε < 5.000 m2

 

 

Ε: συνολική δόηση

 

24

 

Χώροι στάθευσης αυτοκινήτων

 

Θ 3.000

 

500 Θ < 3.000

 

200 Θ < 500

 

Θ: συνολικός αριθός θέσεων

στάθευσης

 

25

Εγκαταστάσεις χονδρικού εορίου:

κρεαταγορές, ιχθυαγορές, λαχαναγορές

τεγασένοι και ηιστεγασένοι χώροι)

 

 

Ε 10.000 m2

 

2.000 Ε < 10.000 m2

 

Ε:  συνολική έκταση