Οάδα 7η: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

α/α

Είδος έργου

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

1

Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόουλων

άχυνσης

Θ 75.000

15.000 < Θ < 75.000

300 < Θ 15.000

Θ: θέσεις άχυνσης

 

1   ισοδύναο  ζώο  =   250  κοτόουλα

άχυνσης

2

Εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων ορνίθων

Θ 45.000

9.000 < Θ < 45.000

200 < Θ 9.000

Θ: θέσεις ωοτόκων ορνίθων

 

1 ισοδύναο ζώο = 150 ωοτόκες όρνιθες

3

Εγκαταστάσεις εκτροφής xοίρων άχυνσης

(άνω των 30 kg)

Θ 3.000

500 < Θ < 3.000

25 < Θ 500

Θ: θέσεις xοίρων άχυνσης

 

1 ισοδύναο ζώο = 8 χοίροι άχυνσης

4

Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιροητέρων

(ε τα αράγωγά τους έχρι βάρους 30 kg)

Θ 1.200

300 < Θ < 1.200

15 < Θ 300

Θ: θέσεις χοιροητέρων

 

1 ισοδύναο ζώο = 3 χοιροητέρες ε τα

αράγωγά τους

5

Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιροητέρων

(ε τα αράγωγά τους έχρι τελικής

άχυνσης)

Θ 400

100 < Θ < 400

8 < Θ 100

Θ: θέσεις χοιροητέρων

 

1 ισοδύναο ζώο = 1 χοιροητέρα ε τα

αράγωγά της

6

Εγκαταστάσεις εκτροφής άλλων τηνών

(χήνες, ινδιάνοι, ορτύκια, έρδικες,

στρουθοκάηλοι, φασιανοί κ.λ.)

 

I 30

1 < I < 30

I:   ισοδύναα ζώα

 

1 ισοδύναο ζώο = 100 άιες, ή 100

ινδιάνοι,   ή   3.000   ορτύκια,   ή   1.000

έρδικες,       ή       40        στρουθοκάηλοι

ανεξαρτήτως ηλικίας, ή 250 φασιανοί

7

Εγκαταστάσεις εκτροφής κουνελιών

 

K 1.000

50 < Κ 1.000

K: αριθός        κονικλοητέρων         ε       τα

αράγωγά τους

 

1  ισοδύναο ζώο = 50 κονικλοητέρες

ε τα αράγωγά τους

8

Εγκαταστάσεις εκτροφής

αιγοροβάτων

 

Εντός εριοχών Natura:

Α 1.500

 

Εκτός εριοχών Natura:

Α 2.500

Εντός εριοχών Natura:

200 Α < 1.500

 

Εκτός εριοχών Natura:

400 Α < 2.500

Α: αιγορόβατα

 

1 ισοδύναο ζώο = 50 αιγορόβατα

9

Εγκαταστάσεις εκτροφής βοοειδών

(οσχάρια άχυνσης, αγελάδες κ.λ.)

 

Εντός εριοχών Natura:

Ι 100

 

Εκτός εριοχών Natura:

Ι 150

Εντός εριοχών Natura:

10 Ι < 100

 

Εκτός εριοχών Natura:

20 Ι < 150

I:   ισοδύναα ζώα

 

1    ισοδύναο    ζώο    =    2    οσχάρια

άχυνσης            ή             1             αγελάδα

γαλακτοαραγωγής      ή      2      αγελάδες

ελεύθερης βοσκής

10

Εκτροφή άλλων ζώων

(ιοειδή, ινκ, αλεούδες, σκύλοι κ.λ.)

 

Ι 100

5 Ι < 100

I:   ισοδύναα ζώα

 

1 ισοδύναο ζώο = 1 ίος, ή 50 ινκ, ή 15

αλεούδες ή 15 σκύλοι

11

Εκτροφή σαλιγκαριών

 

 

Το σύνολο

 


 

Οάδα 7η: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

α/α

Είδος έργου

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

12

Μικτές ονάδες

I 400

100 < I < 400

8 < I 100

I:   ισοδύναα ζώα, ως άθροισα των

ειέρους ισοδυνάων των

εκτρεφόενων ειδών

13

Πρωτοεφανιζόενες εκτροφές και ονάδες

εκτροφής η ενδηικών ειδών.

Tο σύνολο

 

 

 

14

Εκκολατήρια

 

 

Το σύνολο

 

 

Εγκαταστάσεις καύσης νεκρών ζώων εκτροφής (κλίβανοι αοτέφρωσης) ου λειτουργούν εντός τηνοκτηνοτροφικών ονάδων, αδειοδοτούνται εριβαλλοντικά αζί ε τις

τηνοκτηνοτροφικές ονάδες.