Οάδα 8η: Υδατοκαλλιέργειες

α/α

Είδος έργου

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

1

Πάσης φύσεως ιχθυογεννητικοί σταθοί

και εκκολατήρια

 

Περιτώσεις ου δεν

κατατάσσονται στην κατηγορία

Β

 

Εντός καθορισένων ΠΟΑΥ

ΠΟΑΥ: Περιοχές Οργανωένης

Ανάτυξης

Υδατοκαλλιεργειών

 

:           υναικότητα, σε τόνους

ανά έτος

2

Εκτροφή θαλάσσιων ιχθύων

 

 

 

 

Εκτός καθορισένων ΠΟΑΥ:

Το σύνολο εντός εριοχών

Natura 2000

-   Εκτός καθορισένων

ΠΟΑΥ: Το σύνολο εκτός

εριοχών Natura 2000

 

-   Εντός καθορισένων

ΠΟΑΥ:

α) Το σύνολο εντός

εριοχών Natura 2000

β) 500 για εκτός

εριοχών Natura 2000

 

 

 

 

Εντός καθορισένων  ΠΟΑΥ και για

εκτός εριοχών Natura 2000 < 500

3

Εκτροφή ροστατευόενων ειδών

(τόνος κ.λ.)

 

Το σύνολο

 

 

4

Εκτροφή καρκινοειδών και αλακίων

 

Περιτώσεις ου δεν

κατατάσσονται στην κατηγορία

Β

 

Εντός καθορισένων  ΠΟΑΥ

και < 200

5

Εκτροφή ειδών γλυκού νερού

(έστροφες κ.λ.)

 

-   Εντός εριοχών

Natura 2000: το σύνολο

 

-   Εκτός εριοχών

Natura 2000: 200

 

 

Περιτώσεις ου δεν κατατάσσονται

στην υοκατηγορία Α2

6

Εκτροφή αφίβιων

 

 

Το σύνολο

 

7

Πρωτοεφανιζόενες εκτροφές και

τεχνολογίες

 

Το σύνολο

 

 

 

8

Εκτροφή η ενδηικών ειδών

Εντός εριοχών Natura 2000

Εκτός εριοχών Natura 2000

 

 

9

Εκτατικές εκτροφές σε ανοικτές υδάτινες

εκτάσεις (λινοθάλασσες, εκβολές

οταών κ.λ.)

 

 

Το σύνολο

 

 

Εγκαταστάσεις καύσης νεκρών ψαριών (κλίβανοι αοτέφρωσης) ου λειτουργούν σε χερσαίες εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργητικών ονάδων, αδειοδοτούνται εριβαλλοντικά αζί ε τις

υδατοκαλλιεργητικές ονάδες