ιευκρινιστικό υόνηα του Πινάκα 1 του Παραρτήατος ΙΧ

 

1.   Η αναφερόενη δραστηριότητα στη στήλη είδος έργου ή δραστηριότητας νοείται ότι αοτελεί την κύρια δραστηριότητα της εγκατάστασης.

 

2.   Όου  τα  όρια υαγωγής  σε  υοκατηγορίες  δραστηριοτήτων  εκφράζονται  υό  ορφή  ισχύος  ε kW  ή  ΜW),  αυτά  αναφέρονται  όνο  στην  εγκατεστηένη  κινητήρια

ηχανολογική ισχύ - συεριλαβανόενης και της ισχύος του εξολισού ροστασίας εριβάλλοντος - εκτός και αν καθορίζεται διαφορετικά ανά ερίτωση.

 

3.   Όου τα όρια υαγωγής σε κατηγορίες δραστηριοτήτων εκφράζονται υό ορφή ηερήσιας οσότητας ε t/ηέρα), αυτά αφορούν τη έγιστη αραγωγική ικανότητα της

εγκατάστασης (δυναικότητα) και αναφέρονται:

 

      Σε οσότητα κύριων ρώτων υλών, εκτός και αν καθορίζεται διαφορετικά ανά ερίτωση την έννοια των κύριων ρώτων υλών δεν εριλαβάνονται τα έσα

αραίωσης).

 

      Σε λειτουργία της δραστηριότητας εί 24 ώρες ηερησίως εκτός εάν υφίστανται εριορισοί λόγω ειδικότερων ρυθίσεων (.χ. οσοστώσεις). Αν ο ραγατικός χρόνος

λειτουργίας είναι ικρότερος, η αραγωγική ικανότητα ου αντιστοιχεί στο διάστηα αυτό υολογίζεται αναλογικά, ώστε να καλύψει ένα 24-ωρο ηερήσιας λειτουργίας

και βάσει της νέας αυτής δυναικότητας γίνεται η κατάταξη στις υοκατηγορίες. του Πίνακα 1.

 

4.   Ο αριθός ορίων, ου αναφέρεται σε ορισένα είδη δραστηριοτήτων του Πίνακα 1, ροκύτει αό τον Πίνακα 4 του Παραρτήατος ΙΧ της αόφασης αυτής, ανάλογα ε τις

συνθήκες του φυσικού εριβάλλοντος, τη θέση και τις τυχόν νοικές δεσεύσεις της εριοχής εγκατάστασης της δραστηριότητας.

 

5.   ραστηριότητες, ου υάγονται στο Παράρτηα ΙI της ΚΥΑ 15393/2332/2002, κατατάσσονται στην Α κατηγορία (Α1 ή Α2 ανάλογα ε το έγεθος) και δεν εφαρόζεται σ

αυτές το σύστηα οριοδότησης του Παραρτήατος ΙΧ της αόφασης αυτής. Στον Πίνακα 1 της Οάδας 9 και όσον αφορά ορισένες εριτώσεις για τις οοίες εφαρόζεται

το σύστηα οριοδότησης, όσες δραστηριότητες υάγονται στο ροαναφερόενο Παράρτηα ΙΙ της ΚΥΑ 15393/2332/2002, δηλώνονται ε την ένδειξη Υαγόενες στο

Παράρτηα ΙΙ.

 

6.   Κινητές εγκαταστάσεις ου εξυηρετούν άλλο έργο ή δραστηριότητα, θεωρούνται συνοδές του έργου ή της δραστηριότητας αυτής και ακολουθούν την κατάταξη του κυρίως

έργου ή της δραστηριότητας. Χερσαίες κινητές εγκαταστάσεις ου δεν εντάσσονται στην ιο άνω ερίτωση και αραένουν στην ίδια θέση για συνεχές διάστηα

ικρότερο του ενός έτους δεν εντάσσονται σε κατηγορίες εριβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ αν αραένουν στην ίδια θέση για συνεχές διάστηα εγαλύτερο ή ίσο του ενός

έτους, νοούνται ως σταθερές εγκαταστάσεις και κατατάσσονται ανάλογα.

 

7.   Εαγγελατικά εργαστήρια νοούνται οι τεχνικοοικονοικές ονάδες ου διαθέτουν ηχανολογικό εξολισό κινητήριας ισχύος ικρότερης ή ίσης των 22 kW ή θερικής

ισχύος  ικρότερης  ή  ίσης  των  50  kW,  όως  ορίζονται  στο  άρθρο  17  του  Ν.  3982/11  (ΦΕΚ  143  Α)  Αλοοίηση  της  αδειοδότησης  τεχνικών  εαγγελατικών  και

εταοιητικών δραστηριοτήτων και ειχειρηατικών άρκων και άλλες διατάξεις όως ισχύει.

 

8.   Όου στη στήλη Παρατηρήσεις του Πίνακα 1 του Παραρτήατος ΙΧ αναφέρεται εξαίρεση (όως .χ. για τα εαγγελατικά εργαστήρια), νοείται ααλλαγή της αντίστοιχης

δραστηριότητας αό υοχρέωση υαγωγής σε εριβαλλοντική αδειοδότηση.

 

9.   Σε όσες εριτώσεις δραστηριοτήτων Β κατηγορίας ροβλέεται ελάχιστο όριο υαγωγής στην κατηγορία αυτή, οι εγκαταστάσεις ε δυναικότητα ή έγεθος ικρότερο αό

το όριο αυτό νοείται ότι ααλλάσσονται αό την υοχρέωση υαγωγής σε εριβαλλοντική αδειοδότηση δηλαδή σε ΠΠ.

 

10.  Σε όσες εριτώσεις ροβλέονται εναλλακτικά όρια υαγωγής σε κάοια υοκατηγορία, ειλέγονται εκείνα ου οδηγούν σε κατάταξη στη εγαλύτερη υοκατηγορία.


 

Πίνακας  1: Οάδα 9η Βιοηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις

Βιοηχανία τροφίων και οτών

α/α

Είδος έργου

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

1.

Σφαγή ζώων και ουλερικών.

Συεριλαβάνεται ο ρώτος τεαχισός και

η συντήρηση του αραγόενου κρέατος

 

Υαγόενες στο αράρτηα II της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ερ. 6.4α) ή

> 20 t/ηέρα & > 40 όρια ή

20 t/ηέρα & > 90 όρια

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 

 

Η δυναικότητα αναφέρεται σε ζων

βάρος των ρος σφαγή ζώων ή

ουλερικών.

2.

Τυοοίηση κρέατος ζώων και ουλερικών

και αραγωγή ροϊόντων κρέατος (.χ.

αλλαντοοιία)

 

Υαγόενες στο αράρτηα II της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ερ. 6.4β)

ή

> 30 t/ηέρα & > 90 όρια ή

30 t/ηέρα & > 150 όρια

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 

3.

Εεξεργασία και συντήρηση ψαριών,

καρκινοειδών και αλακίων

 

Υαγόενες στο αράρτηα II της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ερ. 6.4β)

ή

> 30 t/ηέρα & > 90 όρια ή

30 t/ηέρα & > 150 όρια

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 

4.

Εεξεργασία υοροϊόντων σφαγής και

κατεργασίας κρέατος και αλιευάτων.

Συεριλαβάνεται η θερική εεξεργασία,

ε ή χωρίς αοτέφρωση, υοροϊόντων

σφαγής και κατεργασίας κρέατος ζώων,

ουλερικών και αλιευάτων ανεξαρτήτως

βαθού εικινδυνότητας , καθώς και των

οστεαλεύρων, κρεαταλεύρων, τηναλεύρων,

αιαταλεύρων και ιχθυαλεύρων

 

Υαγόενες στο αράρτηα II

της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ερ. 6.5)

ή

> 5 t/ηέρα & > 90 όρια ή

5 t/ηέρα & > 150 όρια

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 

5.

Εεξεργασία και συντήρηση ατατών

 

Υαγόενες στο αράρτηα II

της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ερ. 6.4β)

ή

> 150 t/ηέρα & > 90 όρια ή

150 t/ηέρα & > 150 όρια

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 


 

Πίνακας  1: Οάδα 9η Βιοηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις

α/α

Είδος έργου

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

6.

Παραγωγή χυών φρούτων και λαχανικών

 

Υαγόενες στο αράρτηα II

της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ερ. 6.4β)

ή

> 300 t/ηέρα & > 40 όρια ή

300 t/ηέρα & > 90 όρια

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 

7.

Παρασκευή ζαχαρωδών ροϊόντων αό

φρούτα και λαχανικά.

 

Υαγόενες στο αράρτηα II

της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ερ. 6.4β)

ή

> 30 t/ηέρα & > 90 όρια ή

30 t/ηέρα & > 150 όρια

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

Η δυναικότητα αναφέρεται στο

αραγόενο τελικό ροϊόν

8.

Καθαρισός, εεξεργασία και τυοοίηση

σταφίδας

 

Υαγόενες στο αράρτηα II

της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ερ. 6.4β)

ή

> 150 t/ηέρα & > 40 όρια ή

150 t/ηέρα & > 90 όρια

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

Η συσκευασία σταφίδας ως

εονωένη δραστηριότητα

εριλαβάνεται στο είδος ε α/α 40 (συσκευασία και τυοοίηση ειδών

διατροφής .κ)

9.

Παρασκευή διατηρουένων φρούτων και

λαχανικών .α Συεριλαβάνονται οι

εργασίες αεντόωσης

 

Υαγόενες στο αράρτηα II

της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ερ. 6.4β)

ή

> 150 t/ηέρα & > 150 όρια ή

150 t/ηέρα & > 200 όρια

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 

10.

Εεξεργασία τοάτας

 

Υαγόενες στο αράρτηα II

της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ερ. 6.4β)

ή

> 300 t/ηέρα & > 40 όρια ή

300 t/ηέρα & > 90 όρια

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 

11.

Ελαιοτριβεία

 

Υαγόενες στο αράρτηα II

της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ερ. 6.4β)

ή

> 200 t/ηέρα & > 40 όρια ή

200 t/ηέρα & > 90 όρια

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 


 

Πίνακας  1: Οάδα 9η Βιοηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις

α/α

Είδος έργου

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

12.

Παραγωγή α) εξευγενισένων ελαίων και

λιών

β) αργαρίνης και αρόοιων βρώσιων

λιών

 

Υαγόενες στο αράρτηα II

της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ερ. 6.4β)

ή

> 150 t/ηέρα & > 150 όρια ή

150 t/ηέρα & > 200 όρια

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 

13.

Παραγωγή άλλων η εεξεργασένων

ελαίων και λιών (συεριλαβάνεται η

αραγωγή υρηνέλαιου)

 

Υαγόενες στο αράρτηα II

της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ερ. 6.4β)

ή

> 300 t/ηέρα & > 90 όρια ή

300 t/ηέρα & > 150 όρια

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 

 

εν εριλαβάνεται η διεργασία

ξήρανσης ελαιούχων σόρων (βλ. α/α

14)

14.

Ξήρανση ελαιούχων σόρων, λοιών

γεωργικών ροϊόντων και φυτικής βιοάζας

 

Υαγόενες στο αράρτηα II

της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ερ. 6.4β)

ή

> 500 t/ηέρα & > 90 όρια ή

500 t/ηέρα & > 150 όρια

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 

15.

Εεξεργασία γάλακτος ρος αραγωγή

γαλακτοκοικών ροϊόντων λην τυριών

 

>100 t/ηέρα ή

> 50 t/ηέρα & > 90 όρια ή

50 t/ηέρα & > 150 όρια

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 

16.

Τυροκόηση γάλακτος

 

>30 t/ηέρα

ή

> 20 t/ηέρα & > 40 όρια ή

20 t/ηέρα & > 90 όρια

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 

17.

Παραγωγή ροϊόντων αλευρούλων

 

Υαγόενες στο αράρτηα II

της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ερ. 6.4β)

ή

> 200 t/ηέρα & > 150 όρια ή

200 t/ηέρα & > 200 όρια

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 

18.

Παραγωγή αύλων και ροϊόντων αύλου.

 

Υαγόενες στο αράρτηα II

της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ερ. 6.4β)

ή

> 200 t/ηέρα & > 150 όρια ή

200 t/ηέρα & > 200 όρια

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 


 

Πίνακας  1: Οάδα 9η Βιοηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις

α/α

Είδος έργου

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

19.

Παραγωγή γλυκόζης, σιροιού γλυκόζης,

αλτόζης, γλουτένης

 

Υαγόενες στο αράρτηα II

της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ερ. 6.4β)

ή

> 60 t/ηέρα & > 90 όρια ή

60 t/ηέρα & > 150 όρια

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 

 

 

Εξαιρείται η αραγωγή ζάχαρης (βλ.

α/α 24)

20.

Παραγωγή αρασκευασάτων ζωοτροφών

για ζώα ου εκτρέφονται σε αγροκτήατα

 

 

 

Το σύνολο

 

21.

Παραγωγή α) ιχθυοτροφών και β)

αρασκευασάτων ζωοτροφών για ζώα

συντροφιάς

 

Υαγόενες στο αράρτηα II

της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ερ. 6.5)

ή

> 50 t/ηέρα & > 90 όρια ή

50 t/ηέρα & > 150 όρια

 

 

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 

22.

Αρτοοιία και αραγωγή νωών ειδών

ζαχαρολαστικής

 

 

 

 

Το σύνολο

Συεριλαβάνεται η αραγωγή ειδών

catering.

Εξαιρούνται τα εαγγελατικά

εργαστήρια

23.

Παραγωγή αξιαδιών, φρυγανιών και

ισκότων Παραγωγή διατηρούενων

ειδών ζαχαρολαστικής

 

 

> 100 t/ηέρα & > 150 όρια ή

100 t/ηέρα & > 200 όρια

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 

Εξαιρούνται τα εαγγελατικά

εργαστήρια

24.

Παραγωγή ζάχαρης

 

Το σύνολο

 

 

25.

Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και

ζαχαρωτών

 

Υαγόενες στο αράρτηα II

της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ερ. 6.4β)

ή

> 60 t/ηέρα & > 150 όρια ή

60 t/ηέρα & > 200 όρια

 

 

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 

 

 

Εξαιρούνται τα εαγγελατικά

εργαστήρια

26.

Παραγωγή ακαρονιών, λαζανιών,

κουσκούς και αρόοιων αλευρωδών

ροϊόντων

 

 

 

Το σύνολο

 

Εξαιρούνται τα εαγγελατικά

εργαστήρια

27.

Εεξεργασία τσαγιού και καφέ

 

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα εαγγελατικά

εργαστήρια

28.

Παραγωγή αρτυάτων και καρυκευάτων

 

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα εαγγελατικά

εργαστήρια


 

Πίνακας  1: Οάδα 9η Βιοηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις

α/α

Είδος έργου

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

29.

Παραγωγή οογενοοιηένων

αρασκευασάτων διατροφής και

διαιτητικών τροφών

 

 

 

Το σύνολο

 

Εξαιρούνται τα εαγγελατικά

εργαστήρια

30.

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής .α.κ.

 

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα εαγγελατικά

εργαστήρια

31.

Παραγωγή αοσταγένων αλκοολούχων

οτών

 

 

Υαγόενες στο Παράρτηα II

της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ερ. 6.4β)

Μη υαγόενες στο

Παράρτηα II της ΚΥΑ

15393/2332/2002 (ερ.

6.4β)

 

Η δυναικότητα αναφέρεται στο

αραγόενο τελικό ροϊόν

32.

Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης αό υλικά

ου υφίστανται ζύωση

 

> 50 t/ηέρα

> 30 t/ηέρα & > 40 όρια ή

30 t/ηέρα & > 90 όρια

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 

Η δυναικότητα αναφέρεται στο

αραγόενο τελικό ροϊόν

33.

Παραγωγή κρασιού, ηλίτη και κρασιών

αό άλλα φρούτα.

 

 

Υαγόενες στο Παράρτηα II

της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ερ. 6.4β)

Μη υαγόενες στο

Παράρτηα II της ΚΥΑ

15393/2332/2002 (ερ.

6.4β)

 

Η δυναικότητα αναφέρεται στο

αραγόενο τελικό ροϊόν

34.

Παραγωγή άλλων η αοσταγένων

οτών ου υφίστανται ζύωση

 

 

Υαγόενες στο Παράρτηα II

της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ερ. 6.4β)

Μη υαγόενες στο

Παράρτηα II της ΚΥΑ

15393/2332/2002 (ερ.

6.4β)

 

Η δυναικότητα αναφέρεται στο

αραγόενο τελικό ροϊόν

35.

Ζυθοοιία

 

> 100 t/ηέρα ή

> 50 t/ηέρα & > 90 όρια ή

50 t/ηέρα & > 150 όρια

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 

Η δυναικότητα αναφέρεται στο

αραγόενο τελικό ροϊόν

36.

Παραγωγή βύνης

 

> 200 t/ηέρα ή

> 100 t/ηέρα & > 90 όρια ή

100 t/ηέρα & > 150 όρια

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 

Η δυναικότητα αναφέρεται στο

αραγόενο τελικό ροϊόν

37.

Παραγωγή αναψυκτικών

 

Υαγόενες στο Παράρτηα II

της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ερ.

6.4β) ή

> 300 t/ηέρα & > 90 όρια ή

300 t/ηέρα & > 150 όρια

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 

 

Περιλαβάνεται όνο η αραγωγή

ροϊόντων ε αλή ανάειξη ή και

συύκνωση έτοιων συστατικών.

38.

Παραγωγή και εφιάλωση νερού

 

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα εαγγελατικά

εργαστήρια

39.

Παραγωγή άγου για βιοηχανική χρήση

 

 

 

Το σύνολο

 

Εξαιρούνται τα εαγγελατικά

εργαστήρια αραγωγής αγοκύβων.

40.

Συσκευασία και τυοοίηση ειδών

διατροφής .α.κ.

 

 

> 100 t/ηέρα & > 150 όρια ή

100 t/ηέρα & > 200 όρια

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 

Εξαιρούνται τα εαγγελατικά

εργαστήρια


 

Πίνακας  1: Οάδα 9η Βιοηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις

Παραγωγή  ροϊόντων κανού

α/α

Είδος έργου

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

 

41.

 

Παραγωγή ροϊόντων κανού

 

 

 

Το σύνολο

 

Παραγωγή  κλωστοϋφαντουργικών υλών και ροϊόντων

 

42.

Εκκοκκιστήρια βάβακος χωρίς

σορελαιουργείο

 

 

> 100 t/ηέρα

 

² 100 t/ηέρα

 

 

43.

Προαρασκευή και νηατοοίηση

υφαντικών ινών (συεριλαβάνεται

συστροφή και ροαρασκευή εταξιού)

 

 

> 5 t/ηέρα & > 150 όρια ή

5 t/ηέρα & > 200 όρια

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 

 

44.

Κατασκευή ραφοκλωστών

 

 

 

Το σύνολο

 

Εξαιρούνται τα εαγγελατικά

εργαστήρια

 

45.

Ύφανση φυτικών, ζωικών και συνθετικών

νηάτων

 

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα εαγγελατικά

εργαστήρια

 

 

 

46.

Τελειοοίηση (φινίρισα) υφαντουργικών

ροϊόντων

 

Υαγόενες στο αράρτηα II

της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ερ. 6.2)

ή

> 5 t/ηέρα & > 90 όρια ή

5 t/ηέρα & > 150 όρια

 

 

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 

 

 

Η δυναικότητα αναφέρεται στο

αραγόενο τελικό ροϊόν

 

47.

Κατασκευή έτοιων κλωστοϋφαντουργικών

ειδών, εκτός αό ενδύατα

 

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα εαγγελατικά

εργαστήρια

 

48.

Κατασκευή και κιλιιών

 

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα εαγγελατικά

εργαστήρια

 

49.

Κατασκευή χονδρών και λετών σχοινιών,

σάγκων και διχτυών

 

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα εαγγελατικά

εργαστήρια

 

50.

Κατασκευή υφασάτων και ροϊόντων αό

υφάσατα, εκτός αό τα ενδύατα

 

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα εαγγελατικά

εργαστήρια

 

51.

Κατασκευή άλλων υφαντουργικών

ροϊόντων .δ.κ.α.

 

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα εαγγελατικά

εργαστήρια

 

52.

Κατασκευή ειδών καλτσοοιίας αλής

λέξης ή λέξης κροσέ

 

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα εαγγελατικά

εργαστήρια


 

Πίνακας  1: Οάδα 9η Βιοηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις

α/α

Είδος έργου

Υοκατηγορία Α1

Υοκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

 

53.

Κατασκευή άλλων λεκτών ειδών και ειδών

λέξης κροσέ

 

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα εαγγελατικά

εργαστήρια

 

54.

Κατασκευή εσωρούχων

 

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα εαγγελατικά

εργαστήρια

 

55.

Κατασκευή εξωτερικών ενδυάτων,

ενδυάτων εργασίας άλλων ενδυάτων και

συναφών εξαρτηάτων ένδυσης .α.κ.

 

 

 

Το σύνολο

 

Εξαιρούνται τα εαγγελατικά

εργαστήρια

Βιοηχανία δέρατος  και δεράτινων ειδών

56.

Κατεργασία και δέψη δέρατος

κατεργασία και βαφή γουναρικών

 

Υαγόενες στο Παράρτηα II

της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ερ. 6.3) ή

> 5 t/ηέρα & > 40 όρια ή

5 t/ηέρα & > 90 όρια

 

Οι δραστηριότητες ου

δεν υάγονται στην

κατηγορία Α

 

57.

Κατασκευή γούνινων ειδών

Κατασκευή τεχνητής γούνας και ειδών αό

τεχνητή γούνα

 

 

 

Το σύνολο

 

Εξαιρούνται τα εαγγελατικά

εργαστήρια