Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία της επιχείρησης σας για συμμόρφωση και πιστοποίηση σύμφωνα με τα περιβαλλοντικό πρότυπα ISO 14001 – EMAS