ΒΑΘΜΟΙ ΟΧΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α/Α

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
274 Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με στερεά καύσιμα πλην βιομαζας 401.0α Το σύνολο - -  
275 Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:          
  α. Με αέρια καύσιμα (χωρίς συμπαραγωγή) 401.0β 300 MW <300 MW - Εγκατεστημένη θερμική ισχύς
  β. Με υγρά καύσιμα 401.0β 200 MW <200 MW - Εγκατεστημένη θερμική ισχύς
  γ. Με συμπαραγωγή θερμικής ενέργειας από αέρια καύσιμα 401.0β 300 MW >5 MW <300 MW >2 MW     5 MW Εγκατεστημένη θερμική ισχύς
276 Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
  α. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμική ενέργεια 401.0γ - > 5 MW > 0,5 MW     5 MW Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς
  β. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας ή αγροτικών παραπροϊόντων 401.0γ - > 5 MW > 500 kW     5 MW Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς
  γ. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιοαεριου 401.0γ - > 0,5 MW 0,5 MW Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς
  δ. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά συστήματα 401.0γ - - > 0,5 MW Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς
  ε. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από ανεμογεννήτριες 401.0γ - > 700 kW > 20 kW   
700 kW
Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς
  στ. Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί (<=10 MW) 401.0γ - - - Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς
277 Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από πυρηνική ενέργεια 401.0δ Το σύνολο